مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 8 ، سال اول ، تابستان 1396>>