اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (مروری انتقادی بر آراء موافق و مخالف علوم انسانی اسلامی) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : محمد فواد حیدری
تعداد صفحات : 8 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال