اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (واکاوی سیاست خارجی آمریکا در قبال سقوط محمدرضاشاه پهلوی) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : حسن آرایش،حسین عبدالهی
تعداد صفحات : 12 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال