اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان خوزستان

تاریخ
از 1395/09/17 لغایت 1395/09/17
محور اقتصاد
1. اقتصاد مقاومتی
2. اقتصاد خرد
3. اقتصاد کلان
4. اقتصاد سنجی
5. رشد اقتصادی
6. نظام های اقتصادی
7. اقتصاد توسعه
8. اقتصاد کشاورزی
9. برنامه ریزی اقتصادی
10. اقتصاد شهری
11. اقتصاد انرژی

محورهای¬ حسابداری
1. تئوری های حسابداری و چارچوب نظری
2. اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت
3. ارزیابی استاندارد های بین المللی
4. حسابداری تلفیقی
5. حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی
6. حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن
7. نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
8. کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت
9. تولید و حسابداری مدیریت
10. یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
11. استانداردهای حسابداری و حسابرسی
12. روش های تأمین مالی در سازمانها
13. لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
14. نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
15. مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها
16. تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل 44
17. نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی
18. ارزش افزوده و گزارشگری مالی
19. اخلاق در حسابداری و حسابرسی
20. مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
21. کاربرد اینترنت در حسابداری
22. سیستم های اطلاعات حسابداری
23. حسابداری مدیریت و مدیریت قیمت تمام شده
24. مدیریت استراتژیک هزینه و عملکرد در فضای کسب و کار
25. حسابداری مدیریت و نقش آن در بحرانهای مالی و اقتصادی
26. حسابداری مدیریت و اصلاح الگو مصرف منابع مالی
27. ضرورت حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه
28. حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان
29. حسابداری مدیریت و بودجه ریزی عملیاتی
30. حسابداری مدیریت و حسابرسی عملکرد
31. ابزار و تکنیک های حسابداری مدیریت
32. هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت
33. برنامه ریزی و بودجه ریزی شناور
34. محاسبه و قیمت تمام شده کالا و خدمات
35. آموزش حسابداری،تحقیقات بازار سرمایه
36. حسابداری و نظام راهبری شرکتها
37. حسابداری و ارزیابی عملکرد شرکتها
38. نقش حسابداری در تحول اقتصادی
39. چالشهای توسعه حسابداری و حسابرسی در ایران
40. نقش حسابداری و حسابرسی در بهبود نظام مالیاتی کشور
41. و تمام موضوعات مرتبط با حسابداری

مدیریت¬ مالی
1. اصول و مفاهیم مدیریت مالی
2. نقش حسابداران و مدیران مالی در ارتقا عملکرد سازمان
3. نقش حسابداری و مدیریت مالی در توسعه اقتصادی
4. نقش مدیران مالی در توسعه و پیشرفت بنگاه های کشور
5. مدیریت سود از طریق تجدید ارائه صورت های مالی
6. رابطه صورت های مالی با اهداف گزارشگری مالی
7. محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی،نقش صورت های مالی در تصمیم سازی سرمایه گذاران
8. مکانیزم های تامین مالی
9. نقش مدیران مالی در تصمیم در مدیریت بازار
10. مدیران مالی و شناخت ریسک
11. اصول مالی رفتاری
12. ابزار های مدیریت سود در شرکت های ایرانی
13. نقش حاکمیت شرکتی در ارتقا عملکرد واحد های تجاری
14. نقش استاندارد های ایران در اعتبار دهی به صورت های مالی
15. ضرورت حسابرسی تقلب
16. لزوم به کارگیری حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی
17. لزوم عملیاتی کردن بودجه های برنامه ای دستگاههای اجرایی
18. ضرورت حسابرسی عملیاتی در دستگاه های دولتی
19. فاصله گزارشگری مالی از اهداف مورد نظر استانداردهای حسابداری در ایران
20. آسیب شناسی مالی در ایران
21. مدیرین بنگاهها
22. برنامه ریزی استراتژیک مالی
23. مدیریت سرمایه گذاری
24. ارزیابی مدیریت ریسک
25. مهندسی مالی
26. مدیریت دارایی ها
27. و تمام موضوعات مرتبط با مدیریت مالی

محورهای مدیریت
1. مدیریت و تکنیک های بهینه سازی
2. افق های نوین در مدیریت
3. چالشهای فرا روی مدیریت
4. مدیریت دانش
5. سیستم ارزیابی متوازن
6. بازریابی وسرمایه گذاری
7. مديريت نيروي انساني
8. نقش مديريت در توليد
9. مديريت بازرگاني و بازاريابي
10. مديريت دولتي
11. مديريت آموزش
12. مديريت سيستم اطلاعات مديريت
13. نقش مديريت در کارآفريني
14. نقش مديريت در کشاورزي
15. مديريت بيمه
16. مديريت پروژه
17. مديريت مالي
18. مديريت سرمايه گذاري
19. مديريت دانش
20. مديريت استراتژيک
21. سیستم های اطلاعاتی مدیریت
22. مدیریت رفتار در سازمانها و شرکت ها
23. مدیریت زمان در سازمانها و شرکت ها
24. نقش مدیریت در افزایش تولید ملی
25. توانمند نمودن منابع انساني سازمانها
26. عوامل موثر بر بهره وري منابع انساني
27. ارزشگذاري منابع انساني و سرمايه فکري
28. بررسي رويکرد مديريت ارتباط با مشتريان
29. مديريت سود در سازمانها
30. مديريت زمان و نقش آن در موفقيت مديران در سازمانها
31. توسعه نظام اطلاع رساني و ارتباط با ذينفعان
32. سازمان و اندازه گيري رضايت مشتريان
33. مديريت و بهره وري رسانه
34. نقش مديريت در صنعت
35. آثار اقتصادي و فرا اقتصادي درآمدهاي مالياتي