اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه علم و فرهنگ و جهاد دانشگاهی

تاریخ
از 1395/12/04 لغایت 1395/12/05
• تبیین مبانی و چارچوب نظری اقتصاد مقاومتی
• ویژگی های آموزش عالی در اقتصاد مقاومتی
• نقش آموزش عالی در شکل گیری اقتصاد مقاومتی
• نقش سیاست گذاری، مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی در اقتصاد مقاومتی
• نقش ارتقای بهره وری و کیفیت آموزش عالی در اقتصاد مقاومتی