اطلاعات همایش

همایش
دومین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی: مالکیت فکری

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه علمه طباطبائی

تاریخ
از 1395/12/04 لغایت 1395/12/04
کتابخانه های دیجیتالی و سیاستگذاری مالکیت فکری
• سیاستگذاری مالکیت فکری درمراکز حقوقی، صنعتی و دانشگاهی
• سیاستگذاری مالکیت فکری و توسعه پایدار در کسب و کارهای مرتبط با اطلاعات
• نظام مالکیت فکری و نیازهای بومی
• نقش نظام مالکیت فکری در راهبردهای ملی
• نقش و جایگاه قوای سه گانه مجریه، مقننه، قضائیه، در سیاست گذاری مالکیت فکری
• آینده سیاستگذاری مالکیت فکری
کتابخانه های دیجیتالی و حقوق مؤلف
• حقوق مؤلف و کاربرد آنها در کتابخانه های دیجیتالی
• حقوق مؤلف و نشر الکترونیک
• حقوق مؤلف و اقتصاد کتابخانه دیجیتال
• حقوق مؤلف و اقتصاد نشر الکترونیک
• حقوق مؤلف و کنسرسیوم های کتابخانه های دیجیتالی
• نارسایی های قوانین حقوق مؤلف برای کتابخانه های دیجیتالی
کتابخانه های دیجیتالی و مدیریت مالکیت فکری
• بازتولید اطلاعات و قوانین مالکیت فکری
• مدیریت حقوق دیجیتالی (DRM)
• استانداردهای فراداده های حقوقی و مالکیت فکری
• چالش ها و مشکلات مدیریت مالکیت فکری
• راهکارهای ارتقاء مدیریت مالکیت فکری
کتابخانه های دیجیتالی و فناوری های مالکیت فکری
• فناوری های امنیت محتوا
• فناوری های امنیت سکو و زیرساخت
• فناوری های هوشمند سازی مالکیت فکری
• سیستم ها و پروتکل های مدیریت مالکیت فکری
• قابلیت های مرتبط با مالکیت فکری در نرم افزارهای کتابخانه های دیجیتالی
• حقوق مؤلف و سازوکارهای حفاظت دیجیتالی
کتابخانه های دیجیتالی و جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات
• حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
• حقوق جانبی در نرم افزارها و ابزارهای فناورانه
• حقوق جانبی در محیط الکترونیکی
• حقوق مالکیت بین فراهم کنندگان خدمات اینترنتی و تولید کنندگان محتوا
• نارسایی های قوانین ایران در حوزه فناوری اطلاعات
کتابخانه های دیجیتالی و حقوق ذینفعان
• حقوق کاربران در قوانین ملی و بین المللی
• حریم خصوصی و امنیت کاربران
• دسترسی آزاد به اطلاعات و قوانین مرتبط
• حقوق مؤلف و توزیع کنندگان اطلاعات
• استثناهای حقوق مؤلف در استفاده منصفانه
• حقوق ناشران الکترونیکی