اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش استانی آموزش و پرورش، گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

تاریخ
از 1395/12/16 لغایت 1395/12/16
بخش علمی - پژوهشی (ارائه نتایج مطالعات، تحقیقات و بررسی ها) و علمی – ترویجی (مروری)
-گفتمان سازی و نقش آموزش و پرورش در شکل گیری اندیشه اقتصادمقاومتی
-تبیین اقتصاد مقاومتی از منظر سندتحول بنیادین آموزش و پرورش
-نقش ارکان آموزشی شامل: مدرسه؛ پژوهش سراهای دانش آموزی؛ فعالیت های فوق برنامه؛ فناوری های نوین مدارس در تحقق اقتصاد مقاومتی
-مدیریت مصرف بهینه انرژی در مدارس در تحقق اقتصاد مقاومتی
-چالش ها، موانع، فرصت ها و الزامات زیرساختی اجرای اقتصاد مقاومتی در مدارس
-بررسی تجارب مدارس سایر کشورها در اقتصاد مقاومتی
-روش ها و الگوهای اجرا، نظارت و ارزیابی اقتصاد مقاومتی در مدارس
-فرایندهای مطلوب همسوسازی نهادهای دولتی و غیردولتی در تحقق اقتصاد مقاومتی در مدارس (مانند: فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، تبلیغات اسلامی، حوزه های علمیه، صنایع معدنی استان، سازمان های مردم نهاد و...).
-گزارش ایده ها، دستاوردها و تجربه های برتر اقتصادمقاومتی اجراشده در مدارس توسط عوامل اداری و آموزشی
نقش صنایع معدنی استان در فرهنگ سازی عمومی و ایجاد عزم ملی در تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل
بخش کاربردی (گزارش ایده ها، دستاوردها و تجارب)
-گفتمان سازی و نقش آموزش و پرورش در شکل گیری اندیشه اقتصادمقاومتی
-تبیین اقتصاد مقاومتی از منظر سندتحول بنیادین آموزش و پرورش
-نقش ارکان آموزشی شامل: مدرسه؛ پژوهش سراهای دانش آموزی؛ فعالیت های فوق برنامه؛ فناوری های نوین مدارس در تحقق اقتصاد مقاومتی
-مدیریت مصرف بهینه انرژی در مدارس در تحقق اقتصاد مقاومتی
-چالش ها، موانع، فرصت ها و الزامات زیرساختی اجرای اقتصاد مقاومتی در مدارس
-بررسی تجارب مدارس سایر کشورها در اقتصاد مقاومتی
-روش ها و الگوهای اجرا، نظارت و ارزیابی اقتصاد مقاومتی در مدارس
-فرایندهای مطلوب همسوسازی نهادهای دولتی و غیردولتی در تحقق اقتصاد مقاومتی در مدارس (مانند: فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، تبلیغات اسلامی، حوزه های علمیه، صنایع معدنی استان، سازمان های مردم نهاد و...).
-گزارش ایده ها، دستاوردها و تجربه های برتر اقتصادمقاومتی اجراشده در مدارس توسط عوامل اداری و آموزشی
-نقش صنایع معدنی استان در فرهنگ سازی عمومی و ایجاد عزم ملی در تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل