اطلاعات همایش

همایش
همايش راهکارهاي بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاری و مناطق ويژه اقتصادی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

تاریخ
از 1394/07/27 لغایت 1394/07/27
-مفاهیم و کارکردها
-قوانین و مقررات
-صادرات مجدد
-ترانزیت
-سرمایه گذاری
-بانکداری برون مرزی
-بازاریابی
-توسعه اقتصادی
-بنادر آزاد
-گمرک
-اتاق های بازرگانی