اطلاعات همایش

همایش
ششمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه مازندران

تاریخ
از 1394/07/18 لغایت 1394/07/19
اقتصاد اسلامی
اقتصاد انرژی
اقتصاد بخش عمومی
اقتصاد بین‏ الملل
اقتصاد پولی و نظام مالی
اقتصاد کلان
توسعه اقتصادی
اقتصاد گردشگری
اقتصاد کشاورزی و منابع
موضوعات بین رشته ‏ای و مرزهای جدید