اطلاعات همایش

همایش
رویکرد بانکداری اسلامی در خروج غیر تورمی از رکود

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

تاریخ
از 1394/09/25 لغایت 1394/09/25
1. تأمین مالی بانک محور و پدیده رکود تورمی
2. سیاست های بانک مرکزی برای خروج از شرایط رکود تورمی
3. نقش نهادی بازار پول و سرمایه در شکل گیری و خروج از رکود تورمی
4. ناکارآمدی ساختارهای مالی و ایجاد و خروج از پدیده رکود تورمی
5. نرخ سود بانکی و رکود تورمی( ایجاد و خروج)
6. تحلیل نظری رکود و تجربه کشورهای جهان
7. نحوه هدایت منابع اعتباری بانک ها در خروج از رکود تورمی
8. تحلیل نظری و تجربی مقررات گذاری بانکی در خروج از رکود تورمی
9. نقش موسسات و نهادهای مالی غیر بانکی در رکود تورمی
10. آزاد سازی مالی و سرکوب مالی در رکود Financial Repression
11. بانکداری اسلامی در تثبیت نوسانات اقتصادی
12. بانکداری اسلامی و اقتصاد مقاومتی
13. بانکداری اسلامی در تنظیم بخش مالی
14. بانکداری مرکزی و رکود تورمی
15. بانکداری اسلامی و تامین مالی سرمایه گذاری و تسهیل انتقال فناوری
16. بانکداری اسلامی و حفاظت بخش واقعی در مقابل تکانه های مالی
17. بانکداری اسلامی و تامین مالی خرد برای کسب و کار کوچک
18. بانکداری اسلامی و تامین مالی تاسیسات زیر بنایی
19. تحلیل نظری ماهیت رکود تورمی
20. بنگاه داری بانک ها و رکود تورمی
21. تحلیل جایگاه ابزاری قرض الحسنه و تورم رکودی
22. تحلیل جایگاه بانکداری شرکتی در خروج از رکود تورمی
23. نقش عقود مبادله ای و مشارکتی در رکود تورمی