اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس کاربردی بهایابی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد ملی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه فنی حرفه ای استان آذربایجان شرقی

تاریخ
از 1394/06/04 لغایت 1394/06/05
1- بودجه ریزی برمبنای عملکرد

1-1 بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و اقتصاد مقاومتی

1-2 بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت

1-3 بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و حسابرسی عملکرد

1-4 بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و کارت امتیازی متوازن( BSC)

1-5 بودجه ریزی بر مبنای فعالیت(ABB) و بودجه ریزی غلتان

1-6 فراسوی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد


2-سیستم های بهایابی و مدیریت هزینه

2-1 محاسبه بهای تمام شده و مدیریت هزینه

2-2 فراسوی بهایابی برمبنای فعالیت و بهبود فرآیندها

2-3 مدیریت استراتژیک هزینه3-حسابداری تعهدی و نقش آن در سازمان های دولتی

3-1 حسابداری تعهدی و نقش آن در محاسبه دقیق بهای تمام شده

3-2 حسابداری تعهدی و نقش آن در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

3-3 راهکارهای تبدیل مبنای نقدی به مبنای تعهدی در سازمان دولتی و غیردولتی

3-4 استانداردهای حسابداری دولتی و حسابداری بودجه


4-سایر محورها

4-1 داده کاوی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

4-2 بودجه ریزی بر مبنای عملکرد فازی

4-3 برنامه ریزی استراتژیک و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

4-4 نقش فناوری اطلاعات در بهایابی و بودجه ریزی برمبنای عملکرد

4-5 معرفی تجربیات موفق بودجه ریزی و بهایابی

4-6 چالش ها و راهکارهای استقرار نرم افزارهای بهایابی بودجه ریزی برمبنای عملکرد