اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس اقتصاد دانش با رویکرد اقتصاد مقاومتی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
01135330773

ایمیل
nkeconf@gmail.com
وب سایت www.ke.toroudshomal.com

برگزار کننده
شبکه پژوهشگران ایرانی

تاریخ
از 1397/02/21 لغایت 1397/02/21
• اقتصاد دانش و اصلاح الگوی مصرف
• اقتصاد دانش و توسعه کارآفرینی
• اقتصاد دانش و شفاف سازی اقتصاد
• اقتصاد دانش و اشتغال
• اقتصاد دانش و نظام مالی
• اقتصاد دانش و رقابت پذیری اقتصاد
• اقتصاد دانش و بهره وری عوامل تولید
• اقتصاد دانش و اندازه منطقی دولت
• اقتصاد دانش و افزایش پوشش استاندارد براي کلیه محصولات داخلی
• اقتصاد دانش و شفاف و روان سازي نظام توزیع و قیمت گذاري
• اقتصاد دانش و مدیریت مخاطرات اقتصادی
• اقتصاد دانش و توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي
• اقتصاد دانش و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اقتصادی و اجتماعی
• مدیریت دانش
• و دیگر مباحث مرتبط با اقتصاد دانش