اطلاعات همایش

همایش
پنجمین کنفرانس اقتصاد سبز

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
۰۱۱۳۵۳۳۰۷۷۳

ایمیل
igreen.economics@gmail.com
وب سایت www.ge.toroudshomal.com

برگزار کننده
شبکه پژوهشگران ایرانی

تاریخ
از 1397/04/22 لغایت 1397/04/22
• نظریه ها و مبانی:
• اقتصاد محیط زیست
• مدیریت محیط زیست
• صنعت سبز
• اقتصاد رفاه
• اقتصاد توسعه
• اقتصاد کشاورزی
• گردشگری سبز
• اکو سوسیالیزم
• مسائل زنان
• سرمایه گذاری خارجی
• نظریه بازی ها
• و …
• موضوعات جدید، مباحث تجربی و کاربردی:
• راهبردهای سبز
• مالیات محیط زیستی
• هوش سبز
• مدیریت و ارزشگذاری منابع
• مدیریت سبز
• شاخص های نوین اقتصادی
• حفاظت از تالاب ها و دریاچه ها
• بازتولید و بازیافت
• کیفیت زندگی
• انرژی های نو
• فناوری اطلاعات و محیط زیست
• ساختمان سبز(مسکونی، هتل، بیمارستان…)
• حمل و نقل سبز
• منابع آب و بحرانهای پیش رو
• ریزگردها
• و …
• پارادایم های جدید اقتصادی:
• زیست کره (biosphere)، گونه های غیر انسانی
• زنان و اقلیت ها
• سازمان های اقتصادی-اجتماعی پسا کشاورزی
• کاهش اثرات زیست محیطی
• پرداخت بابت آلودگی
• کودهای نوین و اثار زیست محیطی
• و …
• اقتصاد مبتنی بر وب:
• اقتصادی اطلاق می‌گردد که قسمت اعظم آن بر پایه فناوری های دیجیتال شامل شبکه‌های ارتباطی، رایانه‌ها، نرم‌افزارها و سایر فناوری های اطلاعاتی است و آسیب های زیست محیطی کمتری را بهمراه دارد
• اقتصاد اینترنتی
• اقتصاد مبتنی بر شبکه
• اقتصاد دیجیتال
• و …
• مشکلات ساختاری و مدیریتی:
• خصوصی سازی
• حکمرانی خوب
• فضای کسب و کار
• جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد
• مدیریت صنعتگرانه بر محیط زیست
• مالیات ستانی
• برونسپاری
• مصرف گرایی
• و …
• شرکت های چند ملیتی و سازمان های بین المللی:
• برتون وودز
• اتحادیه اروپا
• سازمان ملل متحد
• صندوق بین المللی پول
• بانک جهانی
• سازمان تجارت جهانی
• صندوق توسعه ملی
• گاتس
• آنکتاد
• قواعد و فعالیت های چند ملیتی
• تجربیات فراگرد جهانی سازی
• محدود سازی قدرت شرکت های چند ملیتی
• و …
• عدالت اجتماعی:
• کشورهای کمتر توسعه یافته
• برابری قدرت خرید
• مباحث معیشت اقتصادی
• توزیع درآمد
• فقر، تعاریف و اثرات آن
• شاخص های کیفیت زندگی
• ابزارهای اطمینان از عادلانه بودن سیاستها
• عدالت زیستی و عواقب فقدان آن
• و …