اطلاعات همایش

همایش
هشتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
011-35342079

ایمیل
ireco.st@umz.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه مازندران

تاریخ
از 1397/02/23 لغایت 1397/02/23
اقتصاد اسلامی
اقتصاد انرژی
اقتصاد بخش عمومی
اقتصاد بین الملل
اقتصاد بیمه
اقتصاد پولی
اقتصاد کشاورزی و منابع
اقتصاد کلان
توسعه اقتصادی
کاربرد روش های کمی پیشرفته در اقتصاد
موضوعات بین رشته ای و مرزهای جدید
بیمه و اقتصاد مالی