اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس فرصت ها، چالش ها و راهکارای اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه هرمزگان

تاریخ
از 1397/02/19 لغایت 1397/02/20
ایجاد و توسعه کسب و کار
کسب و کارهای مبتنی بر ظرفیت های بندری و کشتیرانی استان
فرصت های کسب و کار در گردشگری ساحلی
فرصت های گردشگری و اکوتوریسم دریایی استان هرمزگان
چالش ها و موانع کسب و کار در بخش شیلات و آبزیان
فرصت ها و ظرفیت های آبزی پروری دریایی(تولید فراورده های دارویی ، کشت جلبک، پرورش متراکم میگو، تولید غذای آبزیان، کشت آرتمیا، پرورش صدف های خوراکی،پرورش ماهی در قفس و .....)
کسب و کارهای نوین در بازرگانی و بیمه های دریایی
حمل و نقل و ترانزیت دریامحور
کسب و کارهای مبتنی بر ورزش های ساحلی
فرصت های کسب و کار در کشتی سازی و صنایع فرا ساحل
بررسی راه های تداوم بخشی رونق تولید در بنگاه های کوچک و کتوسط
بررسی راه های اجرایی افزایش تولید داخل کالاهای کشاورزی، توسعه باغات و گیاهان دارویی
بررسی برنامه اجرایی مدیریت جایگاه و نقش نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران
بررسی راه های تقویت و ترویج فرهنگ جهادی در تولید ثروت، بهره وری و کارآفرینی


به کارگیری فن آوری در توسعه کسب و کار
فن آوری اطلاعات و فرصت های اشتغال در استان
شرکت های دانش بنیان و فرصت های اشتغال در استان
استراتژی های دانش، انتقال دانش و توسعه کسب و کار
کارآفرینی و توسعه کسب و کار
نقش فن آوری های نوین در تعاونی ها و توسعه کسب و کار
راهکارهای توسعه آموزش های مهارتی برای بهبود کسب و کار
بررسی راه های حمایت از اسقرار شرکت های دانش بنیان
ارتقای زیست بوم کارآفرینی و شتاب دهی به توسعه شرکت های دانش بنیان
توسعه فن آوری های راهبردی و مزیت ساز با رویکرد نیاز محوری و تجاری سازی


تامین مالی ، بازاریابی و سرمایه گذاری در توسعه کسب و کار
افق های نوین اشتغال و توسعه کسب و کار در استان هرمزگان
ظرفیت سازی توسعه بازار سرمایه با تاکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی
بررسی راه های اجرایی تقویت کمی و کیفی حضور نهادهای مالی در بازار سرمایه
طراحی ابزارهای مالی مشتقه برای پوشش ریسک
چالش ها و فرصت های فراروی تولید در شرکت های کوچک و متوسط
فرصت های صنعت حمل و نقل و توسعه کسب و کار
ظرفیت های آمایش سرزمینی و توسعه کسب و کارهای نوین
نقش تعاونی های نوع جدید در جذب سرمایه های خرد
فرصت های کسب و کار در صنایع دستی استان
بررسی نقش بانک ها، نهادهای مالی اعتباری و مشوق ها در توسعه مشاغل
نقش دولت در توسعه کسب و کارهای نوین
کسب و کارهای مبتنی بر ظرفیت های بازرگانی و بیمه ای در استان هرمزگان
بررسی نقش بازارهای سرمایه در توسعه کسب و کار
بررسی نقش توسعه کشاورزی در ایجاد کسب و کارهای نوین
بررسی چالش ها و فرصت ها و نقش مناطق آزاد در ایجاد اشتغال و کسب وکار
بررسی فرصت ها و چالش ها و نقش مناطق ویژه اقتصادی در ایجاد اشتغال و کسب وکار
برند سازی و کسب و کارهای نوین
بازاریابی و شبکه های اجتماعی و توسعه اشتغال
موانع موجود در توسعه بازاریابی و بهبود فضای کسب و کار
اقتصاد مقاومتی و توسعه کسب و کار
اشتغال و کسب و کارهای بین المللی در استان هرمزگان
بررسی نقش بازاریابی اینترنتی در رونق کسب و کار
کسب و کارهای مبتنی بر توسعه مناطق روستایی استان


اشتغال و توانمند سازی نیروی کار
بررسی راه های اجرایی حمایت و تقویت شبکه های کسب و کار ، خدمات کارآفرینی و کلینک های کسب و کار
بررسی راه های اجرایی بهره گیری از نهادهای بخش غیر دولتی
بررسی راه های اجرایی توسعه و تکمیل زنجیره ارزش کسب و کار و اشتغال پایدار
بررسی راه های اجرایی پیاده سازی طرح های اشتغال عمومی از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی، تعاونی ها و جوامع محلی
بررسی راه های اجرایی دسترسی مناسب به اطلاعات مهارتی و توسعه خدمات مشاوره ای
بررسی راه های حمایت از کارآفرینی با تاکید بر مشاغل نوپا و نوآورانه به خصوص مشاغل دریا محور
بررسی راه های اجرایی توسعه مشاغل خانگی و خرد
بررسی راه های تطابق آموزش عالی و مهارتی مبتنی بر نیاز واقعی
نقش منابع انسانی در عملکرد بنگاه های اقتصادی
سرمایه های معنوی و توسعه کسب و کار
سرمایه اجتماعی و توسعه کسب و کار
سرمایه انسانی و توسعه کسب و کار
سرمایه روانشناختی و توسعه کسب و کار
سازمان های مردم نهاد و نقش آن در توسعه کسب و کار
کسب و کارهای نوین با نگرش و ورویکرد اسلامی
عوامل انگیزاننده توسعه کسب و کارهای نوین
عوامل بازدارنده توسعه کسب و کارهای نوین