اطلاعات همایش

همایش
چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
041-34327548

ایمیل
dcbdp@azaruniv.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تاریخ
از 1397/02/26 لغایت 1397/02/26
سیستم های توزیع شده و محاسبات

پردازش داده های بزرگ

تحلیل شبکه های اجتماعی

بینایی ماشین توزیع شده