اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار

تاریخ
از 1396/07/30 لغایت 1396/07/30
اول- محورهای مطالعاتی کاربردی مفهومی:

الف- مفهوم شناسی اموال و دارایی های دولت،تفاوت اموال دولتی با اموال عمومی در نظام حقوقی،شناسایی دامنه اموال و دارایی های دولت در انطباق شخصیت حقوقی دولت و مصادیق آن در قوانین ومقررات.

ب- بررسی موانع،محدودیت ها و مشکلات حقوقی و اجرایی فعلی مخل مدیریت و مولدسازی دارایی های دولت.

ج- بررسی و تبیین راهکارهای موجود در قوانین و مقررات برای امکان مولدسازی دارایی های دولت،ارائه پیشنهادات علمی و کاربردی برای مولدسازی اموال و دارایی های دولتی.

د- تبیین قوانین و مقررات مربوط به مدیریت اموال و دارایی های دولت توسط دستگاه های اجرایی با مشخص نمودن قوانین ناسخ و منسوخ و تحلیل حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از دستگاه های مربوطه با بررسی آثار مثبت و منفی،موانع و مشکلات اجرایی هر یک از مراجع نسبت به اختیارات داده شده آنها بر مدیریت مطلوب اموال و دارایی دولت.

ه- بررسی راهکارهای چگونگی محاسبه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر در راستای اجرای حسابداری تعهدی

و- ارائه پیشنهاد مشخص برای اصلاح قوانین و مقررات احصاء شده به منظور مولدسازی دارایی های دولت.دوم: مطالعات تطبیقی برای الگوبرداری و بومی سازی از نظام های مالی و حقوقی

الف- مطالعه تطبیقی و مقایسه ای در نظام حقوقی و اجرایی مدیریت اموال و دارایی های دولت در ایران با تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته.(انتخاب کشورها بر اساس مبانی و شاخص های مشخص اعم از ملاکهای ساختار سیاسی،جمعیتی،وسعت،نظام حقوقی و قانونگذاری و همچنین کدیریت مالی و با لحاظ امکان الگوبرداری از حداکثر تشابهات صورت گیرد.)

ب- انجام مطالعه تطبیقی در نظام مدیریت اموال و دارایی های دولت،چگونگی شناسایی، ثبت، نگهداری، نظارت، کنترل و نقل و انتقال و مولدسازی اموال و دارایی های دولتی،موسسات و مقامات مسئول و حدود اختیار آنها همچنین بررسی تطبیقی و شناسایی شیوه ها و ابزار ها و الگو های مطلوب مولدسازی دارایی دولت.