اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس ملی حمایت و حاکمیت قانون در حوزه های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

تاریخ
از 1396/12/09 لغایت 1396/12/10
بررسی تطبیقی قوانین و مقررات حاکمیت قانون در حوزه های اقتصادی ، تجاری و سرمایه گذاری در ایران و سایر کشورها
حمایت قانونی از فعالیت های اقتصادی ، تجاری و سرمایه گذاری
حقوق سرمایه گذاری خارجی
اصول حقوق بین الملل سرمایه گذاری و مطالعه تطبیقی در ایران
آسیب شناسی شناسی خلاهای قوانین حاکم بر حوزه های اقتصادی ، تجاری و سرمایه گذاری
بررسی چالش های اجرایی قوانین حاکم بر حوزه های اقتصادی ، تجاری و سرمایه گذاری
حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی
حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری از طریق داوری بین المللی
قانون حاکم بر حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی
حقوق بین الملل و استانداردهای حمایت از سرمایه گذاری خارجی در پرتو رویه داوری بین المللی
حقوق بین الملل و سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی
مسئولیت دولت و شرکت ها در مورو سرمایه گذاری خارجی
حقوق قراردادهای سرمایه گذاری
حقوق تجارت جهانی و سرمایه گذاری خارجی
بومی سازی استانداردهای سرمایه گذاری خارجی
شکل های جدید حقوق سرمایه گذاری خارجی
معاهدات سرمایه گذاری خارجی
تحلیل گرایش های منطقه ای در سرمایه گذاری مستقیم خارجی
تضمین در سرمایه گذاری خارجی و پرداخت غرامت
مروری بر رویه داوری دیوان ، دعاوی داوری ایران و آمریکا در خصوص حقوق سرمایه گذاری خارجی
استقلال وکیل و تاثیر آن بر سرمایه گذاری خارجی
نظام وکالت و نظام سرمایه گذاری خارجی
وکیل و حقوق سرمایه گذاری خارجی
وکیل حرفه ای و حقوق سرمایه گذاری خارجی
مذاکرات و انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری خارجی _ وکیل حرفه ای
شرکت های چند ملیتی و سرمایه گذاری خارجی
حقوق سرمایه گذاری خارجی و محیط زیست
حقوق سرمایه گذاری خارجی و حقوق بشر
اقامه دعوی در دعاوی مربوط به سرمایه گذاری خارجی
قانون حاکم در دعاوی سرمایه گذاری خارجی
حقوق سرمایه گذاری خارجی در امور عمرانی و شهرسازی
حقوق سرمایه گذاری خارجی _ مقررات فنی و مهندسی
مدل های قراردادی سرمایه گذاری خارجی در زمینه فنی و مهندسی
حقوق سرمایه گذاری خارجی _ نفت و گاز
شرکت های نفتی و حقوق سرمایه گذاری خارجی
LC و حقوق سرمایه گذاری خارجی
حقوق بانکی و حقوق سرمایه گذاری خارجی
امنیت و حقوق سرمایه گذاری خارجی
سازمان تجارت جهانی و سرمایه گذاری خارجی
مقررات کسب و کار و اشتغال و تولید
نقش فاکتور های دولت و اشتغال و تولید
نقش منازعات سیاسی احزاب و اشتغال و تولید
قراردادهای نفتی جدید و اشتغال و تولید
نقش نهادهای تقنینی (مجلس، دولت و قوه قضاییه) در اشتغال و تولید
نقش امنیت داخلی، منطقه ای و بین المللی در اشتغال و تولید
نقش حقوق و مقررات تجارت خارجی در اشتغال و تولید
نقش پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه جهان به ویژه همسایگان و اشتغال و تولید
نقش دیپلماسی خارجی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی با کشورهای توسعه یافته و همسایگان و اشتغال و تولید
نقش ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای در اشتغال و تولید داخلی