اطلاعات همایش

همایش
نقش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در توسعه علم

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران

تاریخ
از 1395/02/30 لغایت 1395/02/31