اطلاعات همایش

همایش
چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه فردوسی مشهد وانجمن ماهی شناسی ایران

تاریخ
از 1395/04/30 لغایت 1395/04/31
بیو سیستماتیک ماهیان
بوم شناسی و جغرافیای زیستی ماهیان
آرایه شناسی و رده بندی تبارزادی ماهیان
فیزیولوژی و تکوین ماهیان
ماهی شناسی کاربردی
بیماری های ماهیان