اطلاعات همایش

همایش
دومین کنفرانس ملی رویکرد بانکداری اسلامی در تحقق اقتصاد مقاومتی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالی راغب اصفهانی

تاریخ
از 1395/11/27 لغایت 1395/11/27
-تخصیص منابع
-تجهیز منابع
-بانکداری مرکزی
-بانكداري اسلامي و اقتصاد دانش بنيان
-بانكداري اسلامي واقتصاد درون زا
-بانكداري اسلامي و اقتصاد برون گرا
-توانمند سازی بانک ها به کمک فناوری اطلاعات
-بانکداری باز
-کارایی و ثبات مالی بانکداری اسلامی و مالی
-سازماندهی و مدیریت کانال های ارائه خدمات به مشتریان و باز تعریف نقش شعب در بانکداری جامع
-فرآیند های توسعه خدماتی و ارائه بسته خدمات به مشتریان بانکداری
-سایر خدمات بانکی
-چگونگی اداره کردن مؤسسات مالی اسلامی