اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش نقد و تحلیل قوانین برنامه پنج ساله از منظر حقوق اقتصادی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده

تاریخ
از 1395/02/21 لغایت 1395/02/21
-اداره مطلوب و شایسته در قوانین برنامه ای
-انعطاف پذیری در روابط کار در قوانین برنامه
-سیاستهای پولی و ارزی در قوانین برنامه
-سیاستهای رقابتی در قوانین برنامه
-تحلیل اقتصادی برنامه ششم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی