اطلاعات همایش

همایش
اولین کنگره ملی دانشجویی عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشکده معارف اسلامی

تاریخ
از 1395/08/05 لغایت 1395/08/06
۱.علم اقتصاد ، اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران

- اندیشه های اقتصاد اسلامی در ایران و رابطه با علم اقتصاد

- پارادایم شناسی اقتصاد اسلامی (مبانی هستی شناختی، معرفت‌شناختی، روش‌شناختی و انسان‌شناختی) در ایران

- نگرش سیاستگذاران دراقتصاد ایران و اندیشه اقتصاد اسلامی

- چالش های علم اقتصاد در ایران از نگاه اقتصاد اسلامی

- نسبت سیاست های اقتصادی ایران با علم اقتصاد و اقتصاد اسلامی

- سیر تحول اندیشه اقتصاد اسلامی در ایران

۲.ارزیابی اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد اسلامی

- شاخص ها و معیارهای ارزیابی اسلامی بودن اقتصاد ایران

- روش های سنجش اسلامی بودن اقتصاد ایران و مشکلات آن

- اندازه گیری نفوذ دین در اقتصاد ایران

- بررسی میزان اسلامیت نهاد‌های اقتصادی ایران

- طراحی شاخص های سنجش اسلامیت اقتصاد

۳.آسیب شناسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد اسلامی و ارائه راهکار

- آسیب شناسی حوزه پولی و مالی (بورس/بانکداری اسلامی/نظام ارزی و تعیین ارزش پول ملی/سیاست های کاهش تورم و ثبات اقتصاد کلان/بانکداری الکترونیک /بانک های خصوصی/بنگاه داری بانک ها/حاکمیت شرکتی/ اصطکاکات نهادی/توسعه نظام مالی)

- آسیب شناسی حوزه تجارت داخلی و خارجی و بازرگانی(صادرات کالا های غیرنفتی و خدمات / واردات و تراز بازرگانی/روابط بین الملل ، وزارت خارجه ،سفارت خانه ها و بازرگانی خارجی /بازاریابی و تبلیغات/مزیت نسبی)

- آسیب شناسی حوزه انرژی ، منابع طبیعی و محیط زیست (اقتصاد ملی و نفت / انرژی های نو و تجدید پذیر/آلاینده ها/مدیریت پسماند و بازیافت مواد/توسعه پایدار و منابع طبیعی/یارانه ها و اصلاح بازار انرژی)

- آسیب شناسی حوزه خدمات (رضایت شغلی /توریسم و جهانگردی/ترانزیت و حمل و نقل/بیمه

- آسیب شناسی حوزه صنعت (استراتژی های توسعه صنعتی / صنعت و خصوصی سازی /تکنولوژی و صنعت/تامین مالی داخلی و خارجی/صنعت و تحریم های بین المللی /تحقیقات و آموزش در صنعت)

- آسیب شناسی عملکرد دولت (نظام مالیاتی /طرح های تحول اقتصادی/ وظایف حاکمیتی و تصدی گری/توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)

- آسیب شناسی فرهنگی –نهادی (حقوق مالکیت /بازار کار ،اشتغال و بیکاری /قانون کار/سرمایه اجتماعی/آموزه های دینی/قومیت گرایی/فضای کسب و کار/الزامات سیاسی توسعه/رانت جویی و رانت خواری/بهره وری / عدالت

- آسیب شناسی حوزه مسکن و شهر سازی (زمین و مسکن /دلالی و سفته بازی/نوسانات قیمت مسکن و نوسانات اقتصادی/ مسکن مهر و طرح های انبوه سای

- آسیب شناسی در نظام برنامه ریز ی و اهداف آن(بودجه ریزی و برنامه ریزی / برنامه های توسعه اقتصادی/اصل ۴۴ قانون اساسی / سند چشم انداز و سیاست های کلی /رشد مستمر ،پایدارو اشتغالزا)

۴. ساختارسازی اقتصاد اسلامی در ایران

رویکردها در ساختار سازی اقتصاد اسلامی

کارکرد ساختارسازی اقتصادی ایران بر پایه اقتصاد اسلامی

چالشهای ساختارسازی اقتصاد اسلامی در ایران

اقتصاد اسلامی و آینده ساختارهای اقتصادی ایران

عملکرد بانک‌ها در تحقق بانکداری اسلامی (مطالعات تجربی)

۵. نظام اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی ایران

اهداف، عناصر و نهادهای اقتصادی ایران و اقتصاد اسلامی

سازگاری نظام اقتصادی ایران با چارچوب های اقتصاد اسلامی

زیرنظامهای اقتصادی ایران و اقتصاد اسلامی

سنجش اسلامی بودن نظام اقتصادی ایران

بررسی میزان کارایی نهاد های فعلی در اقتصاد اسلامی

۶.نظریه های اقتصاد اسلامی و کارکرد اقتصاد ایران

دولت در اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصادی دولت در ایران

بازار در اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصادی مردم (مسلمانان) رفتار مصرف کننده در ایران و نظریه اقتصاد اسلامی

رفتار تولید کننده در ایران و نظریه اقتصاد اسلامی

رفتار نیروی کار در ایران و نظریه اقتصاد اسلامی

سنجش اسلامی بودن کارکرد اقتصاد ایران

۷.اقتصاد مقاومتی الگوی تحقق اقتصاد اسلامی در ایران

معرفی شاخص‌های اندازی‌گیری مقاومت اقتصادی در حوزه های خرد و کلان

طراحی و اجرای مدل اقتصاد مقاومتی با الگوی اسلامی-ایرانی

تجزیه و تحلیل تجربیات داخلی و خارجی در مقاوم سازی اقتصاد

نسبت اقتصاد مقاومتی و جهانی‌شدن اقتصاد

اقتصاد مقاومتی از نظر منابع اسلامی و اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

شناسایی بخش‌های آسیب‌پذیر و اولویت بندی آن‌ها

شفاف سازی و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتی

الگوهای اقتصاد مقاومتی در مصرف و واردات

شناسایی و سنجش مخاطرات داخلی و خارجی اقتصاد ایران

بررسی عوامل برانگیزاننده و بازدارنده اقتصاد مقاومتی

نقش مدیریت شهری در اقتصاد مقاومتی

بانک، بیمه، سازمان های مردم نهاد و اقتصاد مقاومتی

تعامل اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانشی و عدالت بنیان

نقش دانشگاه و رسانه ها در ترویج و مطالبه فرهنگ اقتصاد مقاومتی

نقش بنگاه های مردم محور در نیل به اقتصاد مقاومتی

نقش اقتصاد مقاومتی در حفظ و صیانت سرمایه اجتماعی

۸. مدیریت و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی

تاثیر «فقه الاداره» بر اجرای عملیاتی مدیریت اقتصاد اسلامی

استاندارد و مدیریت بهره وری از منظر اسلام

مدیریت دانش سازمانی با رویکرد « دین بنیان » : محور اجرایی اقتصاد اسلامی

مدیریت بومی سرمایه های انسانی از منظر پارادایم رشد اسلامی در بستر اقتصاد اسلامی

الگوهای بومی رهبری شرکت های دانش بنیان به عنوان موتور محرک اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد اسلامی

«سازمان هولوگرافیک» بستر اجرای اقتصاد اسلامی

پارادایم «رهبری کوانتمی» به عنوان پارادایم اساسی در مدیریت

سازمان های مبتنی بر اقتصاد اسلامی

۹.علوم سیاسی و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران

سیاست خارجی و اقتصاد اسلامی

الزامات سیاست خارجی تحقق اقتصاد اسلامی

مصلحت و اقتصاد اسلامی

الزامات سیاست خارجی تحقق اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

امنیت ملی و اقتصاد اسلامی

روابط بین الملل اسلامی و اقتصاد اسلامی

اقتصاد سیاسی بین الملل و اقتصاد اسلامی

فقه سیاسی و اقتصاد اسلامی

هزینه های سیاسی عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در اقتصاد ایران

دیپلماسی در اقتصاد جهانی

۱۰. حقوق و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران

- ساز و کارهای حقوقی قانونی شفافیت اقتصادی

الزامات و راهکارهای حقوقی ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی به منظور شفافیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی

بررسی تطبیقی قوانین سایر کشور های در تدوین بانک جامع اطلاعات اقتصادی

راهکار های حقوقی جلوگیری از رانت اطلاعاتی – اقتصادی

الزامات حقوقی شفافیت خصوصی سازی و واگذاری دولتی

نقش نظارت سیستمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی

- طراحی و استقرار مدل جامع بانکداری اسلامی

اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور

تسهیل قوانین بانکی ، به منظور افزایش صادرات و حمایت از تولید ملی

راهکار های ارتقای سلامت بانکی و جلوگیری از رانت خواری و فساد بانکی

راهکار های حقوقی تبدیل بنگاه داری و تصرف مالکانه بانک ها به واسطه گری مالی

راهکار های احیای حقوقی (غیر صوری ) عقود شرعی در موسسات مالی

- جایگاه تقنین در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی

نقد و بررسی قانون کار و قوانین مربوط به کارآفرینی

نقد و بررسی سیاست های تشویقی و تنبیهی لایحه قانون تجارت در تحقق اقتصاد مقاومتی

نقد و بررسی قوانین تشویقی و تنبیهی مناطق آزاد اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی

نقد و بررسی قوانین مالیاتی با هدف اصلاح با هدف اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد های مالیاتی

- آسیب شناسی ساز و کارهای حقوقی اقتصاد مقاومتی

آسیب شناسی سازوکار های حقوقی اقتصاد مقاومتی

آسیب شناسی روند خصوصی سازی اصل ۴۴ و اجرای آن

نقد و بررسی مکانیزیم توزیع انفال و منابع طبیعی خصوصا زمین و نفت

بررسی حقوق قرداد های نفتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

نقد و بررسی قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه

۱۱. فرهنگ و ارتباطات و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران

نقش فرهنگ در تحقق اقتصاد اسلامی

نقش رسانه در عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی

فرهنگ اقتصادي و اقتصاد فرهنگي

مديريت جهادي و فرهنگ اقتصادي

تقویت فرهنگ خوداتکایی در ایجاد ارزش افزوده

جهت دهي فرهنگ اقتصادي

چگونگي ترويج فرهنگ و ارزش هاي اسلامي و بومي آن با صنعت فرهنگي

شناسایی و تعیین شاخص های فرهنگی

ابعاد اجتماعي و فرهنگي در توسعه اقتصادي