اطلاعات همایش

همایش
سومین همایش ملی مدیریت بهداشت دام

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز

تاریخ
از 1395/08/12 لغایت 1395/08/12
• آسایش دام و ارتباط آن با سلامت و عملكرد حیوانات
• تاثیر آسایش دام بر كیفیت فرآورده های دامی
• حذف و جایگزینی درنشخواركنندگان
• همه گیرشناسی عفونتهای شایع در نشخواركنندگان و اسب
• بهبود کیفیت گوشت و شیر خام
• پیشگیری از بیماری های پیرامون زایمان
• اهمیت اقتصادی و پیشگیری ازبیماری های نوزادن
• مدیریت تجویز مکمل ها و افزودنی ها
• بهداشت خوراک دام
• کنترل تنش اکسیداتیو درنشخوارکنندگان و اسب
• روش های بررسی افت عملکرد درنشخوارکنندگان و اسب
• ارتباط تغذیه و تولید مثل درنشخوارکنندگان و اسب