اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد مقاومتی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
سازمان منطقه آزاد ارس

تاریخ
از 1395/07/28 لغایت 1395/07/29
-مناطق آزاد و اقتصاد دانش بنیان
-مناطق آزاد و تنوع سازی صادرات
-مناطق آزاد و تولید ملی
-مناطق آزاد و اشتغالزایی
-مناطق آزاد و بهره وری
-مناطق آزاد و درونزایی
-مناطق آزاد و برونگرایی
-مناطق آزاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی
-مناطق آزاد و منابع مختلف تأمین مالی
-مناطق آزاد و موسسات مالی و اعتباری
-مناطق آزاد و فضای کسب و کار
-مناطق آزاد و کارآفرینی
-مناطق آزاد و ارتقاء جایگاه بخش خصوصی
-مناطق آزاد و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی کشور
-مناطق آزاد و مدیریت واردات
-مناطق آزاد و هم پیوندی های فرامنطقه ای
-مناطق آزاد و توسعه پایدار
سایر موارد مرتبط