اطلاعات همایش

همایش
همایش دانشگاه، فرهنگ و اقتصاد با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه گلستان

تاریخ
از 1395/12/04 لغایت 1395/12/04
-نقش دانشگاه در تبیین مبانی عملی اقتصاد مقاومتی
-اقتصاد دانش بنیان، الزامات و چالش ها
-نقش تسهیل گران در برقراری دانشگاه، اقتصاد و فرهنگ
-توسعه بهینه آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی
-تولید، صادرات، اشتغال و اقتصاد مقاومتی
-دانشگاه و راهکارهای عملی توانمندسازی سرمایه انسانی
-فرهنگ اقتصادی (کار، مصرف و پس¬انداز) و اقتصاد مقاومتی
- نقش فرهنگ و ساختار اجتماعی در تحقق درآمدهای مالیاتی
-نقش سرمایه اجتماعی و مولفه¬های آن در پیشرفت اقتصادی
-اثر شاخص¬های اقتصادی بر ساختار فرهنگی
-اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
-نقش مولفه¬های دینی در نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی
سایر موضوعات مرتبط با عنوان همایش