مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 25 ، دوره اول ، سال سوم ، بهار 1399>>