مقالات نشریه <<پژوهش های نوین علوم جغرافیایی، معماری و شهرسازی>> آرشیو <<شماره 26 ، دوره دوم ، سال سوم ، پاییز 1399>>