مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 40 ، دوره اول ، سال چهارم ، زمستان 1400>>