مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 44 ، دوره سوم ، سال چهارم ، بهار 1401>>