دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (راهبرد مدیریت ریسک در بازارها و محصولات جدید مالی)
نویسندگان مقاله : حمید عیسی زاده لرزجانی،زینب فریدونی کوچکسرائی،پرویز سعیدی
تعداد صفحات : 10 صفحه