دانلود رایگان مقاله
دانلود مقاله (بررسی نقش و کارکرد سیاسی اجتماعی گفتمان نهاد روحانیت شیعه در دوره حکومت پهلوی دوم 1320-1357 بر اساس نظریه میدان پی یربوردیو)
نویسندگان مقاله : محمد نعمت پور، علیرضا گلشنی، مجتبی عطار زاده
تعداد صفحات : 10 صفحه