مقالات نشریه <<پژوهشنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی >> آرشیو <<شماره 42 ، دوره اول ، سال چهارم ، بهار 1401>>