مقالات نشریه <<رویکردهای پژوهشی نو در علوم مدیریت>> آرشیو <<شماره 24 ، دوره اول ، سال چهارم ، بهار 1402>>