اطلاعات نشریه

نشریه
پژوهش های نوین علوم جغرافیایی، معماری و شهرسازی

تعداد مقالات
544

تلفن همراه
09135166342

تلفن ثابت
035-38309068

آدرس ایمیل
pantajournal@gmail.com
وب سایت www.pantajournals.ir
صاحب امتیاز موسسه آموزش عالی نگاره

ISSN آنلاین
2538-550x

ISSN چاپی
2538-550x

آدرس پستی
یزد. بلوار دانشجو. ساختمان پانتا. صندوق پستی: 89175/314
موسسه آموزش عالی نگاره (زیر نظر وزارت علوم) صاحب امتیازی این نشریه را بر عهده دارد. چاپ مقالات در این فصلنامه، امتیاز برای تقویت رزومه، دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و عملکرد پژوهشی اساتید محترم دانشگاه‌ها محسوب می‌شود.

محورهای پذیرش مقاله:
جغرافیای طبیعی
ــ ژئومورفولوژی مناطق مختلف ایران و توسعه پایدار محیطی
ــ اقلیم و پارامتر آن توسعه پایداری محیطی و زیستی در ایران
ــ لایه ازن و توسعه انسانی محلی ملی و بین المللی
ــ وارونگی دما و توسعه پایدار مناطق زیست انسانی
ــ خشکسالی و توسعه پایدار
ــ گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی
ــ پراکندگی آب های سطحی ایران و توسعه پایدار محیط طبیعی و انسانی
ــ آب های زیرزمینی ایران و توسعه پایدار زیستی
ــ اقیانوس ها و دریاها ودریاچه ها توسعه پایدار محلی منطقه ای و ملی
ــ سد سازی توسعه (قوت) یا تخریب (ضعف)
ــ انتقال آب از مناطق برخوردار به مناطق محروم طبیعی (فرصت یا تهدید)
ــ تالاب ها مانداب های ایران پتانسیل یا چالش محیطی
ــ جغرافیای خاک ها و کشاورزی و توسعه پایدار
ــ تنوع تیپولوژی مناطق جغرافیایی خاک ایران و توسعه پایدار
ــ حفاظت یا فرسایش خاک در ایران ( توسعه یا تخریب)
ــ تنوع جغرافیای خاک های ایران در توسعه کشاورزی، صنعت و خدمات و اشتغال
ــ کشاورز واسطه گران و واردات تک محصولی
ــ جغرافیایی زیستی، اکوتوریسم و ژئوتوریسم و توسعه پایدار
ــ جغرافیای پوشش گیاهی ایران و توسعه پایدار محیط طبیعی زیستی
ــ جایگاه برنامه ریزی علوم طبیعی در برنامه های توسعه کشور
ــ منابع طبیعی و پایداری محیط
ــ آب های سطحی و زیر زمینی؛ برنامه ریزی، آلودگی، مصرف بهینه
ــ تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین و غذا
ــ فرسایش خاک، آلودگی خاک، کشاورزی و اقتصاد کشاورزی
ــ محیط زیست، تخریب اکوسیستم و فناپذیری کره زمین
ــ مدیریت منابع آبی، مهار آب های سطحی، هدر رفت آب های سطحی، تکنیک های مهار و ذخیره سازی
ــ کشاورزی، توسعه اقتصادی، اقتصاد تک محصولی وابستگی و تحریم وخودکفایی و خوداتکایی کشاورزی اقتصاد مقاومتی
ــ زمین شناسی کاربردی ،توسعه صنعتی،رونق صنایع مادر، تحول صنایع تبدیلی ،شکوفایی معدن و صنعت، کشاورزی و خدمات و اقتصاد مقاومتی
ــ منابع طبیعی، فرصت ،تهدید، بهره برداری بهینه، حفاظت، آینده نگری
ــ مخاطرات طبیعی، پیشگیری، مقابله، مدیریت بحران، بارهزینه مادی و انسانی
ــ مراتع، دامپروری، تخریب، مدیریت و بهره برداری بهینه، توسعه اقتصاد دامداری
ــ جنگل، حفاظت (مدیریت استراتژیک، اکسیژن، تنفس، توسعه صنعت، زیست، سر زندگی)تخریب (دی اکسید کربن، آلودگی هوا، فرسایش خاک، فقر خاک کشاورزی، زندگی همراه درد و رنج)
ــ نوسازی و توسعه شهری-منطقه ای مبتنی بر ریسک زلزله
ــ مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مدیریت خطر پذیری زلزله
ــ مدیریت خطر پذیری در شهرها و مناطق روستایی آموزش همگانی، آمادگی و اطلاع رسانی
فناوری های نوین در مدیریت خطرپذیری و بحران
ــ ارزیابی و مطالعه پدیده خشکسالی
ــ خشکسالی؛ مدیریت خشکسالی و پیامدهای آن
ــ راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی
ــ نقش مشارکت بهره برداران و سازمانهای مردم نهاد در مدیریت خشکسالی
ــ برنامه ریزی و مدیریت بهینه کمی و کیفی منابع آب و راهکارهای بهینه سازی مصرف آب
ــ راهکارهای استفاده بهینه از آب های نامتعارف به عنوان منبع آب پایدار
ــ آمایش سرزمین در رابطه با خشکسالی
ــ مديريت رسوب و فرسايش رودخانه
ــ مرفولوژی رودخانه
ــ مدل سازی در مهندسی رودخانه
ــ جنبه‌هاي زيست محيطي رودخانه‌ها
ــ مديريت يكپارچه حوزه و رودخانه
ــ كاربرد GIS، RS و مهندسی ارزش در مهندسی رودخانه
ــ روش های نوين اندازه‌گيری و مانيتورينگ جريان و رسوب در رودخانه‌ها
ــ اثرات اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سياسی طرح هاي مهندسی رودخانه

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ــ پسا برجام و شهر
ــ جغرافیا و آمایش سرزمین
ــ جغرافیا و برنامه ریزی محیطی زیست شهری
ــ جغرافیا و برنامه ریزی اجتماعی
ــ جغرافیا و برنامه ریزی مسکن
ــ جغرافیا و برنامه ریزی اقتصادی
ــ فنون و روش های برنامه ریزی شهری
ــ فرهنگ شهر نشینی
ــ شهروند و حقوق شهروندی
ــ ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري
ــ تعامل در فضای شهری
ــ روانشناسی محیطی
ــ روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
ــ شهر و حقوق شهروندی
ــ مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
ــ برنامه ریزی کالبدی شهری
ــ مدیریت شهری
ــ برنامه هاي توسعه شهري
ــ مدیریت پروژه های شهری
ــ مدیریت بحران
ــ برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز
ــ مشارکت در امور شهری
ــ شهرسازی نوین و توسعه پایدار
ــ سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
ــ ناپايداري شهر و عوامل موثر
ــ شناخت موانع و محدوديت ها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار
ــ حكم روايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
ــ شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
ــ تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
ــ كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
ــ الگوهای معماری وشهرسازي بومی و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي
ــ المان های شهری و محورهاي مرتبط
ربرنامه ریزی منطقه ای و شهری
ــ طراحی شهری ،نماهاي شهري و امنيت رواني
ــ مشارکت در امور شهری
ــ روستا ،کشاورزی ،مهاجرت
ــ ساختمان هاي هوشمند وكاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در ساخت و توسعه شهري
ــ بافت های تاریخی
ــ بهسازی و نوسازی و بازسازی بافت تاریخی شهری
ــ برنامه ريزي و ارتقاء کيفيت خدمات و محيط زيست شهري
ــ شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
ــ شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
ــ ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری
ــ نماهای شهری
ــ تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
ــ كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
ــ مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
ــ روش ها، فنون و متودولوژی در مدیریت استراتژیک
ــ سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه
ــ بررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای اسلامی
ــ الگوهای مدیریت اسلامی پایدارشهری
ــ مدیریت کاربری و احیای بافت‌های تاریخی
ــ مدیریت شهر الکترونیک
ــ فضاي سبز و منظر شهري در مناطق خشك و نيمه خشك - چالش‌ها و راهكارها
ــ نقش و جايگاه فضاي سبز در طرح‌‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي
راصول و مباني برنامه ريزي، طراحي و اجراي فضاي سبز و منظر شهري (طراحي معماري ، طراحي
ــ ضوابط، استانداردها، قوانين و مقررات در فضاي سبز و منظر شهري
ــ نقش مشاركت هاي مردمي و فرهنگ‌سازي در توسعه پايدار فضاي سبز شهري و روستايي
ــ كاربرد اصول اكولوژيكي در مديريت و برنامه ريزي فضاي سبز و منظر شهري
ــ كاركردهاي اجتماعي- فرهنگي فضاي سبز شهري
ــ شاخص هاي توسعه پايدار از منظر اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي
ــ سياست گذاري و ايجاد زيرساخت هاي لازم در جهت تحقق توسعه پايدار شهري
ــ حكم روايي شايسته شهري
ــ مديريت يكپارچه شهري؛ الزامات و نحوه اجرايي شدن آن
ــ امكان سنجي، ايجاد و توسعه زيرساخت هاي حمل ونقل در راستاي ساماندهي ترافيك شهري
ــ نگرش درآمدزايي به بافت هاي فرسوده شهري
ــ برنامه ريزي شهري در جهت ايجاد شهر پايدار
ــ سرمايه گذاري و مديريت مالي پروژه هاي كلان شهرها
ــ كاهش آلودگي¬ هاي زيست محيطي و حفظ اكولوژي شهري
ــ توسعه فضاي كسب و كار و مشاركت بخش خصوصي در مديريت شهري
ــ هويت شهري، فرهنگ شهروند و صيانت از حقوق شهروندي
ــ شيوه¬ هاي جلب مشاركت شهروندان در اداره امور شهري
ــ امنيت شهري و مديريت كاهش مخاطرات
ــ توسعه صنعت گردشگري در جهت افزايش درآمدهاي شهري
ــ تبيين مفهوم، ضرورت و ابعاد توسعه پايدار در بسترهاي گوناگون مديريتي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و زيست محيطي
ــ بررسي نقش نهادهاي درگير در توسعه پايدار و تبيين الگوها و استراتژي هايي براي دستيابي به يکپارچگي در سياستگذاري براي نيل به توسعه پايدار
ــ تمرکز بر نقش و جايگاه مديريت شهري در دستيابي به توسعه پايدار
ــ بررسي نقش و جايگاه متوليان و نهادهاي مسئول در اداره امور شهر و نحوه ارتباط اين نهادها با يکديگر
ــ بررسي موانع، محدوديت ها و چالش هاي پيشروي مديريت شهري در ايران براي تحقق اهداف توسعه پايدار شهري
ــ تبيين سياست ها و برنامه ها در جهت ارتقاي مشارکت بخش خصوصي در حوزه مديريت شهري
ــ آشنايي با شيوه هاي جذب سرمايه گذاري و منابع درآمدي پايدار در توسعه پروژه هاي شهري
ــ تبيين ضرورت هاي مشارکت شهروندان و تشکل هاي مردم نهاد (NGOs) در مديريت شهرها
ــ سيستم‌هاي پيش‌بيني و هشدار سيلابهاي شهري
ــ تدوين برنامه عملياتي مديريت سيلاب هاي شهري(Action Plan)
ــ مديريت كاربري اراضي در كاهش سيلگرفتگي شهري
ــ راه كارهاي مقاوم‌سازي و مقابله با سيلاب
ــ مديريت جامع شهري و تأثيرات پارامترهاي اقليمي در مديريت سيلاب هاي شهري
ــ نقش رسانه هاي عمومي در مقابله و مديريت سيل و آموزش عمومي در كاهش خطرات سيل
ــ كاربرد مدل هاي عددي و رايانهاي و سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) در طراحي و بهره برداري زهكش هاي شهري
ــ تجارب بين‌المللي در زمينه مديريت سيلاب‌هاي شهري
ــ راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار کاربري هاي صنعت، خدمات، کشاورزي و بازرگاني
ــ مديريت محيط زيست کلان شهرها در بخشهای ترافيک و حمل و نقل شهري
ــ مديريت مواد زائد جامد
ــ آمايش سرزمين و توسعه شهري
ــ نقش انرژي هاي نو در توسعه پايدار منابع طبيعي
ــ جامعه و فرهنگ شهري
ــ امنيت شهري
ــ اقتصاد شهري
ــ شوراهاي اسلامي و شهرداري‌ها
ــ حاشيه نشيني و شهر
ــ مديريت جامع پسماندهاي شهري و روستايي .تفكيك از مبداء پسماندهاي شهري و روستايي
ــ مديريت جمع آوري و حمل و نقل پسماندهاي شهري و روستايي
ــ فناوري هاي نوين در فرآيند مديريت پسماند
ــ اقتصاد و مديريت پسماندها
ــ پردازش مكانيكي و بيولوژيكي پسماندهاي عادي روستايي و شهري
ــ بازيافت و نقش آن در مديريت پسماندها
ــ قوانين و مقررات مديريت پسماندها در ايران و ساير كشورها
ــ مشاركت بخش خصوصي در فرآيند مديريت پسماند
ــ توليد مواد و انرژي از پسماند (كمپوست، زباله سوز و ...)
ــ مكان يابي ، ساماندهي، طراحي و راهبري مكان هاي زباله

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و ناحیه ایی
ــ پسا برجام و توسعه روستا
ــ جایگاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در توسعة و عمران روستایی
ــ جایگاه برنامه های توسعة روستایی در برنامه ریزی کلان کشور
ــ نقش دولت و سیاست گذاری های ملی در توسعه روستایی
ــ برنامه ریزی توسعة روستایی در ایران، ارائۀ الگوهای مناسب
ــ توسعة پایدار روستایی: چشم اندازها، چالش ها، پارادایم ها و رویکردها
ــ جایگاه برنامه ریزی محلّی در برنامه ریزی توسعة روستایی در ایران
ــ زمینه های تاریخی و چالش های ساختاری مدیریّت روستایی در ایران
ــ مدیریّت روستایی ، توسعة پایدار روستایی
ــ سازمانهای محلّی و مدیریّت روستایی (دهیاری ، شوراها ، سازمان های محلّی و...)
ــ جهانی شدن و روستایی
ــ نقش جوانان و زنان در مدیریّت روستایی
ــ کشاورزی و توسعه روستایی
ــ نقش سرمایه و سرمایه گذاری در توسعة اقتصاد روستایی
ــ تنوع فعّالیّ های اقتصاد روستایی
ــ اشتغال و روستایی
ــ نقش اشتغال زنان در توسعة روستایی
ــ هدفمند شدن یارانه ها و نقش آن در اقتصاد روستایی
ــ گردشگری و توسعه و عمران روستایی (فرصت ها، تهدیدها، قّوت ها و ضعف ها)
ــ بافت های با ارزش، روستاهای هدف گردشگری و تأثیر آن بر توسعۀ روستایی
ــ فرهنگ روستایی و توسعۀ گردشگری
ــ صنایع دستی و گردشگری و اشتغال روستایی
ــ حمایت های دولتی و سرمایه های بخش خصوصی در توسعة گردشگری
ــ برنامه ریزی کالبدی (طر های هادی، بهسازی، تجمیع و...) و روستاهای کشور
ــ مشارکت های مردمی و طر های کالبدی روستایی
ــ اعتبارات و تسهیلات حمایتی مسکن روستایی و الگوهای معماری بومی و نوین در مسکن روستایی
ــ مدیریّت بحران و کنترل حوادث غیر مترقبه در بافت های روستایی
ــ چالش های تغییر کاربری اراضی در مناطق روستایی
ــ نقش فنآوری های بومی و نوین در توسعۀ روستایی
ــ مسایل اجتماعی و مشکلات جامعة روستایی ایران
ــ تحّولات سبک زندگی در نواحی روستایی
رتحّولات جمعیّتی و مهاجرت¬های روستایی
ــ نقش تعاونی¬های روستایی و تشکل های غیر دولتی (NGO) در توسعۀ روستایی
ــ نقش رسانه های جمعی (صدا و سیما ، روزنامه ها و....) در توسعۀ روستایی
ــ نقش فنآوری های نوین (IT،IC...) در توسعة نواحی روستایی
ــ تأثیرات جهانی شدن براقتصاد روستایی
ــ نقش جهانی شدن در ارتباطات اجتماعی روستائیان
ــ جایگاه روستاها در چشم انداز آیندۀ کشور
ــ تحولات جمعيتي و اثرات فضايي، كالبدي و زيست محيطي آن
ــ قابليت هاي منطقه اي، نظام و مديريت و بهره برداري
ــ بررسي تطبيقي نظام هاي بهره برداري با نظام هاي اكولوژي، تجربيات جهاني و ايرا ن
ــ برنامه ريزي، مديريت، زيست منطقه گرايي
ــ نظام مديريت شهري و منطقه اي، واقعيات جغرافيايي و عدالت فضايي
ــ فضاي جغرافيايي، سند چشم انداز و توسعه پايدار
ــ اصلاح الگوي مصرف و محيط جغرافيايي ايران
ــ نظام مديريت در بهره برداري از قابليت هاي فضايي، چالش ها و راهبردهاي
ــ كاربرد تكنيك هاي نوين (سنجش از دور ، GIS ) در جغرافياي فضايي ايران
ــ فضاي جغرافيايي ، برنامه ريزي ، مديريت و توسعه
ــ مخاطرات محيطي و مديريت بحران
ــ اقتصاد فضا و مديريت منابع
ــ امكانات و محدوديت هاي توسعه در كشور هاي اسلامي
ــ نقش كاركرد هاي جغرافيايي در تقويت همگرايي و وحدت جهان اسلام
ــ جايگاه جغرافيدانان و انجمن هاي جغرافيايي در نظام هاي تصميم سازي و فرآيند توسعه در كشورهاي اسلامي
ــ فرآيند جهاني شدن و چالش هاي آن در كشورهاي جهان اسلامي
ــ کاركرد هاي زيست محيطي و چالش آن در جهان اسلام
ــ انرژي هاي نو و جايگاه جهان اسلام
ــ آموزش و تحقيقات جغرافيايي و چالش هاي آن در جهان اسلام
ــ فرصت ها و چالش های گردشگری در چشم انداز آينده ايران
ــ نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری
ــ ارزیابی پتانسیل ها و توانمندي هاي صنعت گردشگری در توسعه پايدار كشور
ــ نقش و تأثير مديريت در توسعه صنعت گردشگري
ــ اهميت و نقش ايجاد زير ساخت ها در توسعه صنعت گردشگري
ــ صنعت گردشگري و اوقات فراغت
ــ نقش و تأثير متقابل امنيت بر توسعه صنعت گردشگري
ــ سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS و توسعه صنعت گردشگري
ــ توسعه صنعت گردشگری الکترونیک (ET)
ــ گردشگري شهري و نقش آن در توسعه مناطق شهري
ــ گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه مناطق روستايي
ــ ارزيابي جايگاه توسعه گردشگري در اسناد بالادستي و قوانين موجود
ــ بررسي نقش نهادها و سازمان هاي مرتبط با صنعت گردشگري و برقراري تعاملات سازنده ميان متوليان
ــ تبيين الزامات مديريت و توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري با رويكرد شناسايي و استفاده از مزيت‌هاي رقابتي بومي
ــ شيوه هاي جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي در توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري
ــ افزايش مشاركت بخش خصوصي، انجمنها و سازمان‌هاي غيردولتي در توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري
ــ اشاعه فرهنگ ايراني- اسلامي در جهان با استفاده از جذب توريست و جلب رضايتمندي آن ها
ــ استفاده از ظرفيت جزاير، بنادر و مناطق آزاد به ‌منظور توسعه گردشگري دريايي
ــ جايگاه زيرساخت هاي گردشگري از نگاه اسناد بالادستي كشور و الزامات حقوقي و قانوني آن
ــ راهكارهاي توانمند سازي و گسترش تعاملات سازمان‌ها و نهادهاي ذينفع در جهت ارتقاي مديريت و توسعه زيرساخت هاي گردشگري
ــ زيرساخت هاي پايدار گردشگري؛ اشتغال زايي و كارآفريني
ــ مديريت و توسعه زيرساخت هاي گردشگري؛ چالش ها و راهكارها
ــ تأمين مالي طرح هاي زيرساختي حوزه گردشگري و جذب سرمايه بخش خصوصي
ــ توسعه فناوري اطلاعات و گردشگري هوشمند
ــ مزيت هاي رقابتي شهرها و توسعه گردشگري شهري
ــ جايگاه انجمن ها و نهادهاي مردم نهاد در توسعه گردشگري
ــ نقش آموزش و پژوهش در دستيابي به جايگاه مطلوب در حوزه گردشگري
ــ بحران اقتصادي و تأثيرات آن بر صنعت گردشگري
ــ گردشگري و اشاعه فرهنگ ايراني- اسلامي
ــ گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه مناطق روستايي
ــ اکوتوریسم و ساماندهی فضاي جغرافيايي
ــ جايگاه ژئوتوريسم در اقتصاد و صنعت گردشگري
ــ فرآيند جهاني شدن و توسعه صنعت گردشگري
ــ نقش گردشگري فرهنگي در توسعه اقتصاد كشور
ــ نقش و تأثير در صنعت گردشگري بر اشتغال ملي و منطقه اي
ــ موانع و چالش ها در توسعه صنعت گردشگري
ــ توانمندي ها و پتانسيل هاي صنعت گردشگري
ــ اكوتوريسم منطقه و توسعه صنعت گردشگري

جغرافیای سیاسی و ژئوپولتیک
ــ جهانی شدن و پدیده امنیت منطقه ای
ــ کاربرد GIS در تبیین پدیده های جغرافیای سیاسی
ــ جهانی شدن، ملی شدن و محلی شدن
ــ شهرهای جهانی و جهان شهرها
ــ جغرافیای توسعه و عدم تعادل های فضایی
ــ جغرافیای جرم و جنایت(جغرافیای امنیت اجتماعی)
ــ نظام ژئوپلیتیک جهانی
ــ سازمان سیاسی فضا و نظام تقسیمات کشوری
ــ جغرافیای بحران های بین المللی
ــ ژئوپلیتیک منابع انرژی و جایگاه ایران
ــ نظام های سیاسی منطقه ای
ــ نظام ژئوپلیتیک جهانی
ــ جغرافیای سیاسی و شهرداری ها و شوراهای شهر
ــ جغرافیای سیاسی و مدیریت شهری
ــ مدیریت بحران های شهری
ــ کانون های تاثیرگذار در امنیت شهر
ــ شهرهای ساحلی و امنیت
ــ شهرهای مرزی و امنیت
ــ جنگ های شهری و دفاع عامل
ــ بحران های زیست محیطی(آلودگی های هوا و...) و امنیت شهری
ــ توسعه پایدار شهری، عدالت و برنامه‌ریزی فضایی
ــ نابرابری های اجتماعی و عدالت فضایی در شهر
ــ جغرافیای جنسیت و عدالت شهری
ــ عدالت فضایی و خدمات عمومی در شهر
ــ عدالت فضایی، کشمکش ها و جنبش های شهری
ــ جغرافیای سیاسی شهر الکترونیک
ــ امنیت شهری و فناوریهای نوین
ــ شهر مجازی و چالش های سیاسی مدیریت شهری
ــ جایگاه جهان شهرها در مناسبات ژئوپلیتیکی
ــ جغرافیای سیاسی دریاها
ــ سازمان سیاسی فضا و نظام تقسیمات کشوری
ــ منازعات ژئوپلیتیکی در مناطق پیرامونی ایران
ــ کاربرد GIS در تبیین پدیده های جغرافیای سیاسی
ــ جهانی شدن، ملی شدن و محلی شدن
ــ جغرافیای بحران های بین المللی
ــ شهرهای جهانی و جهان شهرها
ــ ژئوپلیتیک فضای مجازی و جامعه شبکه ای
ــ کورونوپالیتیک یا ژئوپلیتیک زمان
ــ تحول در مفاهیم قدرت و فضا
ــ جغرافیای توسعه و عدم تعادل های فضایی
ــ ژئوپلیتیک قومیت ها
ــ ژئوپلیتیک فرهنگی و چشم انداز آن در منطقه
ــ ژئوپلیتیک منابع انرژی و جایگاه ایران
ــ جغرافیای جرم و جنایت (جغرافیای امنیت اجتماعی)
ــ مرزها و سرحدات
ــ هیدروپلیتیک رودخانه های مرزی
ــ جهانی شدن و پدیده امنیت منطقه ای
ــ الگوهای جدید امنیتی مرزهای کشور
ــ GIS در ملاحظات دفاعي، امنيتي، جغرافيايي و آمايش سرزمين
ــ GIS در سند چشم انداز، دولت و حاكميت الكترونيكي
ــ GIS در جنگ هاي آينده
ــ GIS در شبكه هاي شرياني حمل و نقل كشور و ناوبري و لجستيك
ــ GIS در پدافند غيرعامل، مديريت بحران و حوادث غير مترقبه
ــ GIS در بهره وري تسليحات و تجهيزات دفاعي و امنيتي
ــ GIS مراكز داده و داده كاوي در سامانه هاي اطلاعات مكاني
ــ نقشه برداري الگوهاي مسکونی براي پایش شهرسازي
ــ سنجش از دور و GIS براي مدیریت هاي اورژانسی اطلاعات هندسی براي هشدار در بحران هاي
ــ انفورماتیک، ژئواینفورماتیک و سنجش از دور
ــ استخراج عوارض و بازیابی اطلاعات از تصاویر ماهواره اي اپتیکی و راداري تحلیل تصاویر چندزمانی
ــ کاربرد تکنیک هاي سنجش از دور در علوم زمین
ــ تحلیل تصاویر هوایی و ماهواره اي براي تهیه داده مکانی
ــ بروزرسانی و بهبود پایگاه داده هاي مکانی با استفاده از GIS
ــ تهیه سریع نقشه براي کاربردهاي محیطی و مدیریت بحران کاربرد هاي GIS و سنجش از دور
ــ مدل سازي داده، بصري سازي و augmented reality
ــ برداشت لیزري براي نقشه برداري 3 بعدي و تهیه نقشه
ــ تحلیل تصاویر فراطیفی سیستم SAR با توان تفکیک بالا
ــ پایش تغییر شکل بر اساس داده SAR کالیبراسیون و تلفیق سیستم و سنجنده سنجنده ها و روش هاي تهیه DEM
ــ نقشه برداری کاربردی و کارتوگرافی
ــ سیستم های اطلاعات مکانی
ــ سنجش از دور و فتوگرامتری
ــ مخاطرات طبیعی و راه کارهای کاهش خطرپذیری DRR
ــ تعریف رویکرد یا الگوی رسانه در قبال موضوع کاهش خطرپذیری Media Focus
ــ ارتقاء تاب آوری ملی به موازات ارتقاء جایگاه حکومت های محلی و تاب آورسازی شهرها MCR
ــ آسیب پذیری و خسارات اقتصادی ناشی از یک مخاطره طبیعی، برنامه ریزی بازتوانی
ــ برنامه ریزی، آمادگی و راه کارهای عملی برای تداوم کسب وکار BCM
ــ مدیریت بحران و پدافند
ــ زير ساخت اطلاعات مكاني(SDI)
رجايگاه GIS در نقشه جامع علمي كشور
ــ نقش سامانه اطلاعات جغرافيايي بر توسعه صنعت دفاعي
ــ تاثير سامانه اطلاعات جغرافيايي در جنگ‌هاي اخير
ــ ارائه پيشرفت‌هاي علمي و تكنولوژيك در سامانه اطلاعات جغرافيايي با تاكيد بر حوزه دفاعي
جغرافیای پزشکی
ــ پیدایش و پراکندگی جغرافیایی امراض در سیاره زمین
ــ بررسی انواع بیماری ها تحت تاثیر عوامل محیطی و جغرافیایی
ــ انتشار بیماریها و نقش عوامل محیطی و جغرافیایی
ــ بیماری، سلامت، محیط و جغرافیای پزشکی
ــ بیماری های ژئوژنیک
ــ علل جغرافیایی امراض
ــ اقلیم و پراکندگی جغرافیای امراض
ــ پدیده انتشار و جغرافیای امراض و پزشکی
ــ زمین شناسی و جغرافیای خاک و پراکندگی امراض
ــ آلودگی زیست محیط شهری و روستایی و امراض
ــ آلودگی آب، خاک و هوا و جغرافیای امراض
ــ جمعیت، ازدهام و امراض
ــ محصولات کشاورزی و امراض
ــ مهاجرت و امراض جسمی و روحی و اجتماعی
ــ جغرافیای پزشکی و میزان تحصیلات، میزان باروری، رشد جمعیت، میزان مرگ و میر
ــ شرایط ویژه اقتصادی و اجتماعی جامعه و سلامتی عمومی
ــ پیدایش و پراکندگی جغرافیایی امراض در سیاره زمین
ــ امراض مناطق ویژه طبیعی و یا در تقسیم بندی های استانی
ــ امراض نواحی مختلف اقتصادی و دگرگونی های طبیعی
ــ وسایط نقلیه شهری و امراض شهری
ــ شیوه زندگی شهری و امراض شهری
ــ شهر و شهرنشینی و امراض شهری
ــ روابط اجتماعی مدرن شهری و پراکندگی امراض
ــ ترسیم نقشه های پراکندگی جغرافیایی امراض در داخل نواحی های مورد بررسی
ــ تهیه نقشه های جغرافیایی امراض
ــ خشکسالی و بیماری
ــ شهر و روستا و بیماری های روانی
ــ شهر و روستا بیماری های جسمی
ــ شهر و روستا سو تغذیه
ــ شهر روستا و ایدز
ــ سیستم های اطلاعات جغرافیایی بهداشتی و درمانی
ــ كاربرد GIS در بخش بهداشت و سلامت
ــ جغرافیا و بهداشت فردی
ــ نقش جغرافیای پزشکی در کارآفرینی و توسعه سلامت
ــ نقشه سازي بيماري هاي مهم واگيردار ايران
ــ وارونگی دما و امراض شهری
ــ خدمات عمومی شهری و امراض

معماری و شهرسازی
ــ توسعه شهري پایدار
ــ روانشناسی شهري
ــ زیرساخت ها و خدمات شهري
ــ بهسازي و نوسازي شهري
ــ گردشگری شهری
ــ آمایش سرزمین و توسعه شهری
ــ مدل سازی و توسعه شهری
ــ سنجش از دور و توسعه شهری
ــ شهر و امنیت شهری
ــ عدالت شهری
ــ مدیریت بحران و ریسک در توسعه شهری
ــ حکمروایی شهری
ــ حمل و نقل شهری
ــ مدیریت شهری
ــ توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی
ــ فناوری های نوین در زمینه شهرسازی وبهسازی
ــ سایر مباحث مرتبط با معماری و شهرسازی.