اطلاعات نشریه

نشریه
مطالعات حقوقی (دوره جدید)

تعداد مقالات
899

تلفن همراه
09135166342

تلفن ثابت
035-38309068

آدرس ایمیل
pantajournal@gmail.com
وب سایت www.pantajournals.ir
صاحب امتیاز موسسه آموزش عالی نگاره

ISSN آنلاین
2538-6395

ISSN چاپی
2538-6395

آدرس پستی
یزد. بلوار دانشجو. ساختمان پانتا. صندوق پستی: 89175/314
موسسه آموزش عالی نگاره (زیر نظر وزارت علوم) صاحب امتیازی این نشریه را بر عهده دارد. چاپ مقالات در این فصلنامه، امتیاز برای تقویت رزومه، دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و عملکرد پژوهشی اساتید محترم دانشگاه‌ها محسوب می‌شود.

محورهای پذیرش مقاله
الف) محورهاي کلي
ــ حقوق کيفري و نظام بانکي
ــ حقوق خصوصي، حقوق تجارت بين الملل و نظام بانکي
ــ حقوق عمومي و نظام بانکي
ــ حقوق بين الملل و نظام بانکي

ب) حقوق کيفري و نظام بانکي
ــ جرم شناسي و نظام بانکي
ــ پيشگيري از جرايم بانکي
ــ پيشگيري وضعي از جرايم بانکي
ــ پيشگيري اجتماعي از جرايم بانکي
ــ مسئوليت کيفري بانک ها به عنوان اشخصاص حقوقي
ــ سياست جنايي ايران در قبال جرايم و تخلفات بانکي
ــ سياست جنايي ايران در قبال جرايم و تخلفات عليه بانک ها
ــ جرم انگاري و پاسخ دهي نسبت به جرايم و تخلفات بانکي
ــ پاسخ هاي واکنشي غيرکيفري به جرايم و تخلفات بانکي
ــ پاسخگويي به تخلفات بانکي به عنوان مصداقي از قلمرو کيفري
ــ گونه شناسي جرايم و تخلفات بانکي
ــ جرايم تاسيس و فعاليت در نظام بانکي
ــ جرايم ارزي در نظام بانکي
ــ جرايم بانکداري الکترونيکي
ــ جرايم سنتي نظام بانکي
ــ اخلاق حرفه اي و نظام بانکي
ــ پولشويي در نظام بانکي
ــ نقش نظام بانکي در پيشگيري از پولشويي

ج) حقوق خصوصي، حقوق تجارت بين‌الملل و نظام بانکي
ــ تعامل ميان عقود اسلامي و قراردادهاي بانکي
ــ مطالعه تطبيقي راهکارهاي بانکداري بدون ربا در کشورهاي اسلامي
ــ حذف ربا در بانکداري اسلامي: از تئوري تا عمل
ــ سود بانکي
ــ خسارت تاخيرتاديه و جرايم ديرکرد از منظر فقه و حقوق
ــ مطالبات معوق بانکي: علل ايجاد و راهکارهاي حقوقي پيشگيري از آن
ــ چالش¬هاي آئين دادرسي مدني در راه وصول معوقات بانکي
ــ ورشکستگي و نظام بانکي
ــ تاثير ورشکستگي بانک بر مشتريان
ــ تاثير ورشکستگي مشتريان بانک بر مطالبات بانکي
ــ موانع ورشکستگي مشتريان در راه وصول معوقات
ــ مطالبه سود و خسارات از مشتريان ورشکسته
ــ نفوذ قرارداد ارفاقي مشتريان ورشکسته بر نظام بانکي
ــ مشکلات حقوقي ناشي از ترهين املاک غيرمنقول نزد بانک ها
ــ بانکداري الکترونيک و چالش هاي حقوقي: انتقال، اثبات دعاوي، سوابق
ــ تحولات حقوقي بانکي در پرتو قانون تجارت الکترونيک
ــ تعامل بيمه با نظام بانکي: بيمه وثايق، حساب هاي بانکي و مسئوليت بانک ها
ــ کارت هاي اعتباري از منظر حقوق بانکي
ــ اوراق مشارکت
ــ اعتبارات اسنادي داخلي از منظر حقوق مدني و حقوق تجارت
ــ ضمانت هاي بانکي
ــ صندوق هاي اجاره اي اماني
ــ ليزينگ و نظام بانکي
ــ مباني دريافت کارمزدهاي خدمات بانکي
ــ وجه التزام در قراردادهاي بانکي
ــ مرز وجه التزام با ربا در قراردادهاي بانکي
ــ تهاتر در نظام بانکي
ــ قصد مشترک در قراردادهاي بانکي
ــ ضمانت در قراردادهاي بانکي
ــ ظهرنويسي اسناد در نظام بانکي
ــ رهن اسناد طلب در نظام بانکي
ــ اجراي اسناد لازم الاجرا و نظام بانکي
ــ تعارض قوانين و نظام بانکي
ــ روش‌هاي حل اختلاف و نظام بانکي
ــ گونه¬شناسي حواله هاي بين المللي از منظر حقوق تجارت بين الملل
ــ ماهيت حقوقي و انواع اعتبارات اسنادي بين المللي
ــ ماهيت حقوقي و انواع ضمانت نامه هاي بين المللي
ــ شناسايي و تبيين حقوق بين المللي بانکي
ــ بانکداري بدون ربا در چشم انداز بانکداري بين المللي

د) حقوق عمومي و نظام بانکي
ــ حقوق شهري و نظام بانکي
ــ اصل 44 و نظام بانکي
ــ خصوصي سازي نظام بانکي
ــ بنگاه داري و نظام بانکي
ــ جايگاه نظام بانکي در اقتصاد مقاومتي
ــ تعامل نظام بانکي با بانک مرکزي از منظر حقوق اساسي
ــ بانک مرکزي و حقوق: وظايف و اختيارات
ــ جايگاه شوراي پول و اعتبار از منظر حقوق اداري
ــ نظام بانکي و سياست‌هاي کلي نظام در امور اقتصادي
ــ جايگاه نظام بانکي در تحقق اهداف سند چشم انداز
ــ جايگاه نظام بانکي در تحقق برنامه هاي پنج ساله
ــ الزامات بانک ها در تعيين نرخ سود بانکي از منظر حقوق اساسي
ــ نقش بانک مرکزي در تعيين مديران بانکي
ــ مطالعه تطبيقي نقش بانک مرکزي
ــ حقوق شهروندي و نظام بانکي
ــ ساختار مطلوب بانک مرکزي از نگاه حقوق عمومي
ــ استقلال ساختاري بانک مرکزي به مثابه نهاد تنظيم گر
ــ استقلال کار ويژه‌اي بانک مرکزي به مثابه نهاد تنظيم گر
ــ رابطه بانک مرکزي و قواي سه گانه
ــ جايگاه بانک مرکزي در نظام حقوق اساسي
ــ نقش بانک مرکزي در نظام اقتصادي جمهوري اسلامي
ــ نقش بانک مرکزي در تحقق اقتصاد مقاومتي
ــ مسئوليت پذيري و پاسخگويي بانک مرکزي
ــ بانک مرکزي: درون قوه اي يا فراقوه 1 اي

و) حقوق بين الملل و نظام بانکي
ــ الزامات بين المللي و نظام بانکي
ــ جايگاه بانک هاي فراملي و منطقه اي در نظام بانکي
ــ ابعاد حقوقي تحريم ‌هاي بانکي از منظر حقوق بين الملل
ــ جايگاه حقوقي سوئيفت در نظام بانکي
ــ پولشويي از منظر اسناد بين المللي
ــ تعارض قوانين در بازارهاي بين المللي اوراق بهادار
ــ چهارچوب هاي حقوقي همکاري هاي بين المللي بانک هاي مرکزي
ــ پيمان هاي پولي از منظر حقوق بين الملل
ــ مصونيت بانک هاي مرکزي در حقوق و رويه بين المللي
ــ نقش حقوق نرم در نظام مالي بين المللي
ــ بررسي آثار و پيامدهاي حقوقي بين المللي بحران هاي مالي