اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی تقریب مذاهب اسلامی در اندیشه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه اراك

تاریخ
از 1395/09/24 لغایت 1395/09/24
محورهای قرآنی
الف. گفتمان تقریب با الهام از آیات قرآن کریم
ب. راهکارهای عملی نمودن تقریب بین مذاهب اسلامی با استفاده از معارف قرآنی
ج. عوامل تهدیدکننده‌ی تقریب مذاهب اسلامی از دیدگاه قرآن کریم
محورهای کلامی
الف. ضرورت تقریب مذاهب، چالشها و موانع
ب. تقریب بین مذاهب با حفظ اعتقادات اصیل اسلامی
محورهای فقهی
الف. تقریب مذاهب در فقه امامیه؛ با تاکید بر اندیشه‌های فقهی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری
ب. مقایسه‌ی مبانی فقهی تقریب مذاهب در منابع اهل سنت با مبانی فقهی حضرت امام (ره)
ج.مقایسه‌ی مبانی فقهی تقریب مذاهب و مبانی فقهی تکفیر در اندیشه‌ی‌‌حضرت امام (ره)
د. مقایسه‌ی مبانی فقهی تقریب و تکفیر در آرای فقهی اهل سنت با اندیشه‌ی حضرت امام (ره)
محورهای اجتماعی
الف. نقش مردم و امت اسلامی در تقریب مذاهب اسلامی از نگاه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری
ب. نقش علما و اندیشمندان جهان اسلام در تقریب مذاهب اسلامی
ج. نقش دانشگاه‌های جهان اسلام در تقریب مذاهب اسلامی
د. عرصه‌های مختلف تقریب از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
هـ. دستاوردهای رهبری حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در عرصه‌ی تقریب مذاهب
و. روش‌های ایجاد تقریب از منظر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
محورهای سیاسی
الف. آثار منطقه‌ای و جهانی تقریب مذاهب بر قدرت جهان اسلام
ب. بیداری اسلامی، همگرایی یا واگرائی مذاهب اسلامی
ج. تقریب مذاهب؛ با تاکید بر نقاط اشتراک در جهان اسلام
د. تعامل با مخالفان مذهبی در سیره و سخنان حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
هـ. دیدگاه‌های حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در رابطه با دولت‌های اسلامی
محورهای تاریخی
الف. سابقه‌ی تاریخی تقریب مذاهب اسلامی؛ با تاکید بر اندیشه‌های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری
ب. مولفه‌های تقریب مذاهب در اندیشه‌های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری
ج. راهکارهای تقریب بین مذاهب اسلامی در اندیشه‌ی حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری
د. گزارش و بررسی دیدگاه‌های علما و دانشمندان درباره تقریب اندیشی حضرت امام خمینی (ره)