اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی علمی و پژوهشی علم و دین

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل
had.maaref@of.iut.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ
از 1395/11/27 لغایت 1395/11/28
• علم دینی
• نسبت اخلاق و دین با علم و فناوری
• پیشرفت علم و فناوری در پرتو دین و اخلاق
• یافته های جدید علمی و بررسی مصادیق تعارض جهان بینی دینی
• بررس مکاتب مختلف علم و دین در شرق و غرب از قبیل تعارض تمایز، تعامل و وحدت
• چالشهای مطرح شده از سوی طبیعت گرایی معاصر