اطلاعات همایش

همایش
همایش ملی وقف، توسعه پایدار

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل
info@isctc.ir
وب سایت www.isctc.ir

برگزار کننده
اندیشکده مطالعات راهبردی فرهنگ و علوم اسلامی

تاریخ
از 1397/04/01 لغایت 1397/04/01
• وقف و اقتصاد اسلامی:
• نقش و جایگاه وقف در نظام اقتصاد اسلامی
• ماهیت و ارکان اقتصاد مقاومتی و نقش وجایگاه وقف در آن
• مبانی اقتصادی وقف
• نقش وقف در شکوفایی و توسعه اقتصاد اسلامی
• تبیین الگوی اقتصادی وقف با رویکرد اقتصاد مقاومتی
• نقش وقف در تحول نظام اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
• زمینه های اقتصادی وقف در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
• نقش و جایگاه وقف در رفع رکود اقتصادی
• نقش وقف در مبارزه با فقر اقتصادی
• چالش ها، موانع و آسیب های اقتصاد وقف بنیان
• نقش وقف در بهره وری و تحول نظام صنعت و معدن
• نقش وقف در تحول نظام کشاورزی و نیل به خودکفایی
• نقش وقف در بانکداری اسلامی
• آسیب شناسی مدیریت و بهره وری موقوفات اقتصادی
• روش های نوین تامین مالی حوزه وقف
• شیوه¬ های نوین تولید ثروت از موقوفات
• بررسی شیوه¬ های نوین سرمایه گذاری در موقوفات
• ماهیت اوراق مشارکتی وقفی، شرایط و نقش آن در اقتصاد
• راهکارهای احیای اقتصاد موقوفات
• نقش وقف در توسعه و رونق اقتصادی صنعت گردشگری
• جایگاه وقف و موقوفات در برنامه های توسعه ای کشور
• آسیب ها و موانع کارآیی وقف و ارتقاء بهره وری موقوفات.
• تاثیر موقوفات بر شاخصه های پیشرفت فردی و رفاه اجتماعی
• آثار اقتصادی وقف در جامعه اسلامی
• نقش وقف در پیشرفت اقتصادی تمدن اسلامی
• نقش وقف در حمایت از تولید و افزایش تولید ناخالص ملی
• شاخصه های بهره وری مطلوب موقوفات
• ارائه الگوی شایسته مدیریت موقوفات با بررسی مصداقی
• نقش وقف در تحول نظام سلامت و ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی
• راهکارهای توسعه وقف از طریق بازارهای مالی
• وقف مشارکتی؛ تهدیدها و فرصت¬ ها
• پویایی اقتصادی وقف از نگاه اندیشمندان مسلمان
• نقش وقف در ایجاد زمینه ¬های اشتغال و کارآفرینی
• وقف و توسعه علم و فناوری:
• بررسی تاریخی نقش وقف در تاسیس و حمایت از مراکز علمی
• نقش وقف در حمایت از تولید علم و فناوری و راهکارهای توسعه آن
• نقش وقف در تاسیس و حمایت از دانشگاه ها و مراکز علمی
• نقش وقف در توسعه و گسترش علم و فناوری
• نقش وقف در حمایت و توسعه مراکز دانش بنیان
• مولفه¬ ها و شاخصه¬ های وقف دانش بنیان
• راهکارهای ایجاد موقوفات جدید در حوزه علم و فناوری
• نقش دانشگاه ها و مراکز علمی در تامین نیازهای پژوهشی حوزه وقف و بهره وری
• نقش مراکز علمی در ارتقاء مدیریت و بهره وری موقوفات
• زمینه های تعامل دانشگاه ها و مراکز علمی و دانش بنیان با سازمان اوقاف و امور خیریه
• موقوفات حوزه علم و فناوری؛ تهدیدها و فرصت¬ ها
• نقش وقف در تحول نظام آموزشی کشور
• جایگاه وقف در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
• نقش علم و فناوری در ارتقای مدیریت و بهره¬وری موقوفات
• نقش مراکز علمی وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه در توسعه علم و فناوری
• آسیب شناسی مراکز علمی وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه