اطلاعات همایش

همایش
سومین همایش ملی بستر فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران "با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی"

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

تاریخ
از 1395/11/28 لغایت 1395/11/28
-آسیب شناسی مبارزه با فساد در ایران و ارائه پیشنهادهای راهبردی
-ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد
-مصادیق و اشکال فساد اداری
-راهکارهای مبارزه با فساد براساس آموزه های اسلامی
-دولت الکترونیک و مبارزه با فساد
-سوء استفاده از شخصیت حقوقی شرکت برای مقاصد فساد مالی و اقتصادی
-آسیب شناسی خصوصی سازی شرکتهای دولتی در زمینه بروز فسادهای مالی
-بسترهای فساد درشرکتهای دولتی، بانکها و موسسات مالی و اقتصادی
-بسترهای فساد در نظام دادرسی ایران
-تحلیل جرم شناسانه فساد مالی کارکنان دولت
-کارآمدی و ناکارآمدی طرحهای مبارزه با فساد در ایران
-نقش و وظیفه دستگاههای نظارتی در مبارزه با فساد مالی و اداری
-وضعیت قرارداد مبتنی بر فساد
-مقالات مرتبط با موضوع همایش
سایر مقالات مستخرج از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری