اطلاعات همایش

همایش
دهمین همایش ملی تخصصی آمار دانشگاه پیام نور

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه پیام نور

تاریخ
از 1395/12/25 لغایت 1395/12/26
• آمار کاربردی
• آمار نظری
• احتمال و کاربردهای آن
• فرایندهای تصادفی
• آمار زیستی
• آمار رسمی
• آموزش آمار
• آمار فازی
• آمار در سایر علوم
• سایر زمینه‌های مرتبط با آمار