اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی آسیب شناسی دین باوری جوانان

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه پیام نوراستان فارس-مرکز شیراز

تاریخ
از 1394/02/31 لغایت 1394/02/31
1.دین باوری جوانان؛ اقتضائات و فرصت ها

2.ابعاد آسیب های دین باوری در جوانان

3.مدرنیته و دین باوری جوانان (آسیب های ناشی از فضای مجازی)

4.نقش نهادهاي اجتماعی در دین باوری جوانان

5.راهکارهای پیشگیری از دین گریزی جوانان