اطلاعات همایش

همایش
هشتمین منفرانس ترکیبات جبری و نظریه گراف

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

تاریخ
از 1394/07/15 لغایت 1394/07/16