اطلاعات همایش

همایش
چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی با محوریت شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت اسلامی انقلابی

تعداد مقالات
0

همراه
09023031404

تلفن ثابت
02128421404

برگزار کننده
دانشگاه قم

تاریخ
از 1397/02/17 لغایت 1397/02/17
• محور ویژه: شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی :
• مبانی، مولفه ها و ابعاد نظری شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی :
• مبانی فلسفی نظریات موجود در موضوع هویت (هستی شناسی، انسان شناسی، روش شناسی و معرفت شناسی)
• مبانی و ارزش های مقبول دین در کشف استعدادها و قابلیت های فردی و اجتماعی
• مؤلفه های نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر آموزه های دینی
• مبانی حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی
• روش ها،فرآیندها و شیوه های تعلیم و تربیت نسبت به شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی :
• نقش معنوی، اسوه ای، هدایتی و تربیتی انبیاء و بزرگان دین در بیداری فطرت و کشف استعدادهای بشری
• فرآیند های شکوفایی فطرت و استعدادها منطبق بر نظام و معیار دینی
• کارکردهای هویتی دانش روانشناسی
• منزلت علم نافع، هدایت گر و توانمندساز در عرصه هویت دینی و ملی
• مقام و جایگاه عالم و معلم در اندیشه های دینی و تجربه تاریخی
• تقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی و احیای هویت دینی
• ترویج و نهادینه سازی فرهنگ ولایت مداری: تولی و تبری، روحیه جهادی و انتظار
• ترویج و تعمیق فرهنگ حیا، عفاف و حجاب با استقاده از مبانی و مولفه های هویتی
• کارکرد آینده‌پژوهی و پایش تحولات و هویت بخشی
• نقش کارکردی هویت دینی در شکوفایی استعدادهای تربیتی فرد وجامعه
• زمینه ها و بسترهای تعلیم و تربیت در مورد شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی :
• عوامل زمینه ساز تحقق شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی
• نقش تربیتی اماکن مذهبی، خانواده، نهادهای مردمی و اجتماعی درکشف استعداد های فردی و اجتماعی
• نقش و جایگاه اقتصاد در عرصه های تربیتی و هویتی
• نقش معلم (مربی) به عنوان هدایت کننده و اسوه ای امین و بصیر در فرآیند بیداری فطرت
• تربیت و کسب شایستگی‌های عام حرفه‌ای و مهارتی و هنری مولد رسانه های نوین
• نقشها و کارکردهای رسانه های نوین به ویژه فضای مجازی در بیداری فطرت و کشف استعدادهای بشری
• هویت و فرصت ها و تهدیدهای رسانه های نوین
• معارف اسلامی ، فرهنگ و اندیشه دینی :
• الگوی فرهنگ دینی از منظر قرآن
• مبانی نظری فرهنگ دینی از منظر قرآن و عترت
• فرهنگ دینی در سیره رسول اکرم و ائمه اطهار (علیهم السلام)
• جایگاه تفکر و اندیشه در قرآن کریم
• جایگاه تفکر و اندیشه در سیره رسول اکرم و ائمه اطهار (علیهم السلام)
• مطالعات تطبیقی اسلام، ادیان و مذاهب
• پلورالیسم فرهنگی، اندیشه دینی
• بررسی تطبیقی اندیشه¬ های سکولار و اندیشه دینی
• اندیشه و فرهنگ در تراث اندیشمندان اسلامی
• جایگاه فطرت در فرهنگ و اندیشه دینی
• فقه، فرهنگ و اندیشه دینی :
• نقش فقه حکومتی در تحقق فرهنگ دینی؛
• تبیین مبانی فقهی فرهنگ دینی؛
• بررسی تطبیقی مباحث فقهی ولایت فقیه؛
• شاخص¬ های فقهی فرهنگ دینی؛
• بررسی مناسبات و روابط دانش فقه و فرهنگ دینی
• کارکردهای فرهنگی و اجتماعی عبادات
• مبانی فقهی صلح و جنگ در اندیشه اسلامی
• بررسی فقهی رسانه‌های ارتباطی
• فلسفه، فرهنگ و اندیشه دینی :
• فلسفه فرهنگ
• فلسفه تعلیم و تربیت دینی؛
• توسعه فرهنگی و فلسفه¬های مضاف
• فرهنگ دینی؛ ماهیت، قلمرو و کارکرد‌ها
• جایگاه فرهنگ در دانش کلام اسلامی
• تاریخ ، فرهنگ و اندیشه دینی :
• بررسی تطبیقی تاریخی فرهنگ ها؛
• سیر تاریخی اندیشه دینی (در نظریه و عمل)؛
• بررسی اسناد تاریخی مرتبط با فرهنگ و اندیشه دینی (آرشیوسازی)
• نقش تاریخ در انتقال فرهنگی
• تأثیرات سلسله¬ های پادشاهی بر فرهنگ و اندیشه دینی در ایران
• بررسی تاریخی خدمات متقابل اسلام و ملل مختلف
• تغییرات اندیشه اسلامی در سیر تاریخی از پیدایش تاکنون
• تأثیرات تمدن ¬های قبل از اسلام بر اندیشه اسلامی
• تأثیرات اندیشه اسلامی بر سایر تمدن¬ها
• علوم سیاسی، فرهنگ و اندیشه دینی :
• بررسی اندیشه ¬های فرهنگی امام و رهبری
• نظام بین الملل و فرهنگ دینی.
• سیاست¬ های تمدن¬ های غربی در مبارزه با اندیشه اسلامی
• جایگاه قدرت در اندیشه دینی
• اندیشه سیاسی شیعی
• بررسی انواع حکومت از منظر اندیشه دینی
• دولت، فرهنگ و اندیشه دینی
• اصول و مبانی سیاست خارجی از دیدگاه اندیشه دینی
• علوم اجتماعی ، فرهنگ و اندیشه دینی :
• جایگاه خانواده در فرهنگ دینی
• فرهنگ و قومیت ها در اندیشه دینی
• مسائل فرهنگی تمدن اسلامی
• رسانه¬ ها و فرهنگ دینی
• خسارت‌های مادی و معنوی رسانه‌ها بر جامعه و اشخاص
• موانع و محدوديت های توسعه فرهنگ دینی
• نقش و شیوه مشاركت مردمي در توسعه فرهنگی
• مطالعه تطبیقی تجارب جهانی درتوسعه فرهنگی و فرهنگ دینی
• نقش فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه فرهنگ و اندیشه دینی
• فرهنگ و اندیشه دینی و مسائل نوظهور
• نقش فرهنگ و اندیشه دینی در ارتقاء بهداشت روانی افراد
• سلامت مبتنی بر فرهنگ و اندیشه دینی
• مدیریت روابط بین فردی و مهارت های فرهنگی
• مهارت های زندگی، فرهنگ و اندیشه دینی
• مطالعات فرهنگی زنان
• نقش زنان در توسعه فرهنگی
• تعارضات بین نقشی زنان
• نسبت نظریه ی پیشرفت زنان در فرهنگ دینی
• اختلالات فرهنگی و اجتماعی
• سبک های فرهنگی و اندیشه دینی در خانواده
• بررسی رفتارهاي اجتماعي در فرهنگ و اندیشه دینی
• نسبت الگوهای فرهنگی و اندیشه دینی
• ناهنجاری‌های فرهنگی در اندیشه دینی
• جایگاه امنيت رواني و اجتماعي در فرهنگ و اندیشه دینی
• نقش آموزه‌های دینی در شکل‌گیری فرهنگ و تمدن
• سبک زندگی دینی
• مردم شناسی، فرهنگ و اندیشه دینی
• انسان شناسی، فرهنگ و اندیشه دینی
• شبکه¬ های اجتماعی و فرهنگ دینی
• باز تعریف فرهنگ و اندیشه دینی بر اساس اقتضائات معاصر
• منزلت اجتماعی در نظام فرهنگ دینی
• بررسی تطبیقی نظام¬ های فرهنگی با نظام فرهنگی دینی
• تعیین شاخص¬ های نظام فرهنگ دینی
• اقتصاد، فرهنگ و اندیشه دینی :
• تاثیرات اقتصادی بر فرهنگ
• اقتصاد اسلامی و فرهنگ دینی
• منابع مالی حکومتی در اندیشه دینی
• مطالعات تطبیقی مکاتب اقتصادی و نظریات اقتصاد اسلامی
• تاریخ اندیشه اقتصادی اسلام
• روش شناسی اقتصاد اسلامی
• اقتصاد خانواده در فرهنگ اسلامی
• بازار اسلامی
• اندیشه رفاه در فرهنگ اسلامی
• مدل اقتصاد اسلامی
• بانکداری اسلامی
• بیمه اسلامی
• جایگاه انسان در اقتصاد اسلامی
• الگوی مصرف اسلامی
• ساز و کارهای اقتصاد اسلامی در مواجهه با شرایط اقتصاد جهانی
• نظام هدفمند حمایتی در اسلام
• جایگاه دولت، ملت در اقتصاد اسلامی
• حقوق، فرهنگ و اندیشه دینی :
• بررسی تطبیقی مبانی حقوقی در اندیشه دینی
• ظرفیت ¬شناسی قانونی حکومت دینی
• مطالعه تطبیقی حقوق بین الملل و فقه
• بررسی پیامدهای فرهنگی- اجتماعی اجرای حدود
• حقوق بشر در اندیشه دینی
• بررسی حقوقی تعاملات خارجی دولت اسلامی
• حقوق شهروندی در اندیشه دینی
• حقوق اقلیت ¬های دینی در اسلام
• مطالعۀ تطبیقی حقوق زنان از دیدگاه اسلام و غرب
• حقوق فرهنگی؛ ماهیت، مصادیق و احکام
• مطالعه تطبیقی روابط اخلاق و حقوق از منظر اندیشه دینی و غربی
• آثار مجازات و تعزیرات اسلامی بر فرهنگ
• پیشگیری از جرم در اسلام
• حقوق خانواده در اسلام
• مالکیت فکری در اسلام
• اخلاق و عرفان، فرهنگ و اندیشه دینی :
• فلسفه اخلاق
• اخلاق و حکمت صدرایی
• بررسی اندیشه ¬های عرفانی امام و رهبری
• جنبش¬های معنوی غیر اصیل
• فرهنگ دینی و عرفان اسلامی
• بررسی تطبیقی نظام اخلاقی اسلامی و نظام¬های سکولار
• اخلاق در روابط بین‌الملل
• نقش اخلاق در امنیت روانی جامعه
• رویکردهای اخلاقی در اندیشه دینی
• مطالعه تطبیقی دیدگاه¬های اخلاقی اسلام و سایر ادیان
• چالش های اخلاقی در عرصه فرهنگ
• اخلاق اقتصادی- اقتصاد اخلاقی
• روان¬شناسی و فرهنگ و اندیشه دینی :
• مبانی معرفت شناختی روان شناختی از دیدگاه اسلام
• تعامل روان و رفتار از دیدگاه دینی
• رویکردهای نوین روان¬شناسی معاصر از دیدگاه آموزه¬های دینی
• مولفه ¬های الگوی راهبردی روان¬شناسی اسلامی
• تحلیل آیین¬های دینی از دیدگاه روان¬شناسی اجتماعی
• روان¬شناسی جنسیت در اندیشه دینی
• الگو سازی و الگوپذیری از دیدگاه اسلام
• شخصیت و هویت در اندیشه دینی
• روان¬شناسی مثبت گرا در اندیشه دینی
• آسیب¬ شناسی روانی از منظر دین
• روان¬شناسی اخلاق دینی
• دیدگاه اسلام در روان¬شناسی رشد
• مبانی انسان شناختی روان¬شناسی از دیدگاه اسلام
• اختلالات رشدی با تکیه بر علل پیش از تولد ، حین تولد و پس از تولد
• هنر و رسانه، فرهنگ و اندیشه دینی :
• اصول و مبانی هنر در اندیشه دینی
• معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی
• نظام اطلاع رسانی و تبلیغات از منظر دین
• ماهیت و کارکرد رسانه دینی
• هنرهای نمایشی از منظر دین
• تأثیر هنر در انتقال مفاهیم فرهنگی
• تأثیر فلسفه و حکمت اسلامی بر معماری اسلامی- ایرانی
• بازتاب مضمامین قرآنی بر هنر و معماری ایرانی