اطلاعات همایش

همایش
کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی

تعداد مقالات
0

همراه
09108643300

تلفن ثابت

ایمیل
info@religiousreseraches.com

برگزار کننده
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها

تاریخ
از 1397/06/31 لغایت 1397/06/31
• مباحث نوین در حوزه علوم اسلامی
• علوم انسانی اسلامی
• الگو های مطلوب مقام معظم رهبری در چشم انداز تمدن نوین اسلامی
• واژه پژوهی در علوم اسلامی
• ولایت در اندیشه اسلامی
• تقریب مذاهب و وحدت اسلامی
• اسلام و سلامت روان
• وقف در اسلام
• عفاف و حجاب در اسلام
• معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی
• مدیریت شهری و شهر اسلامی
• فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی
• حکمت اسلامی در هنر و معماری
• هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی
• بحران های ژِِِئوپلیتیکی جهان اسلام