اطلاعات همایش

همایش
هشتمین کنفرانس و کارگاه ریاضی _ شیمی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
02182884730

ایمیل
ecwmc2018@modares.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ
از 1397/02/20 لغایت 1397/02/21
· نظریه گروه های شیمیایی
· نظریه گراف های شیمیایی
· ترکیبات شیمیایی
· کمومتریک
· بیوانفورماتیک
· علوم نانو
· شیمی کامپیوتری
· نانوبیوتکنولوژی