اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس ملی اصول نانوشته و رویه های اجرایی قانون اساسی در ایران (عرف های حقوق اساسی)

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
پردیس فارابی دانشگاه تهران

تاریخ
از 1397/07/18 لغایت 1397/07/19
ماهیت و مبانی اصول نانوشته و رویه های اجرایی قانون اساسی (عرف اساسی)
· رابطه اصول نانوشته قانون اساسی و رویه های اجرایی قانون اساسی
· نسبت اصول نانوشته قانون اساسی با نصوص قانونی
· مبنای الزام و ضمانت اجرای اصول نانوشته و رویه های اجرای قانون اساسی (عرف اساسی)
· اصول نانوشته قانون اساسی و نهادهای خارج از قانون اساسی
· اصول نانوشته و حکم حکومتی در حقوق اساسی ایران
· تأثیر اصول نانوشته بر تفسیر قانون اساسی (تحلیل رویکرد شورای نگهبان)
· نمونه های اصول نانوشته و رویه های اجرای قانون اساسی در قوای سه گانه (قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی)