اطلاعات همایش

همایش
چهارمین سمینار ملی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
بخش آمار دانشگاه شيراز

تاریخ
از 1397/02/05 لغایت 1397/02/06