اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس ملی قرآن پژوهی پیشرفت و روش شناسی تفسیری

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه(رشد)

تاریخ
از 1396/02/20 لغایت 1396/02/21