اطلاعات همایش

همایش
همایش اسلام در اروپا چشم اندازها و چالشها

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
موسسه الحکمة وابسته به جامعة المصطفی

تاریخ
از 1396/11/18 لغایت 1396/11/18
1. ظرفیتهای اسلام در تعامل با اروپا
. ظرفیت مراکز دینی و فرهنگی مستقر در اروپا

. تاثیر اسلام بر فرهنگ اروپا

. خدمات مسلمانان در کشورهای اروپایی

. ظرفیت آموزه های اسلامی در ایجاد صلح و امنیت جهانی

. مطالعه تطبیقی منزلت انسان در مکاتب فلسفی غرب و اسلام

. اخلاق و معنویت در اسلام و غرب

2. ظرفیت اروپا در تعامل با اسلام و مسلمانان
. مهاجرت مسلمانان به اروپا؛ فرصتها و تهدیدها

. معرفی مراکز اسلام شناسی در اروپا

. وضعیت و حقوق اقلیتهای مسلمان در اروپا

. مدرنیته و اسلام

. استعمار و تاثیر آن در تصویر مسلمانان از اروپا

3. سابقه و تاریخ تعامل بین اندیشمندان اروپا و مسلمانان
. روند تطور استشراق در اروپا

. تاریخ و روند مطالعات اسلامی در اروپا

. فلسفه غرب و فلسفه اسلامی؛ اشتراکات و تمایزات

. خدمات متقابل تمدن اسلامی و اروپایی

. نقش گفتگوی دینی در ایجاد همگرایی بین اسلام و مسیحیت

. جهان گردان اروپایی و نقش آنان در معرفی اسلام

4. چشم اندازها و چالشهای موجود در روابط اسلام و اروپا
. رسانه های اروپایی و تصویر سازی از مسلمانان

. راهکارهای کنترل نژادپرستی و ضدیت با اقلیتها در اروپا

. محدودیتهای زندگی اسلامی در کشورهای اروپایی

. مخاطرات مشترک کشورهای اسلامی و اروپایی

. راهکارهای تعامل مشترک برای مقابله با افراطیگری در خاورمیانه و اروپا